KKSH: Udhëzim për procedurën e regjistrimit në studimet e masterit

Udhëzim: Procedurat e pranimit dhe regjistrimit në Master Profesional dhe Master Shkencor. Afati i aplikimit – nga data 2 deri më 9 nëntor 2015

Procdurat e pranimit dhe regjistrimit për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidaët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë, “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave”/”Master i Arteve të Bukura”, në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë, për vitin akademik 2015/2016

Ministria e Arsimit dhe Sportit e Republikës së Shqipërisë, ka shpallur Udhëzimin mbi procedurat e pranimit dhe regjistrimit të kandidatëve shqiptarë jashtë kufijve të Shqipërisë (nga Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja), në ciklin e dytë të studimeve “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave”.

AFATI I APLIKIMIT  është nga data 2 deri më 9 nëntor 2015.

Aplikimi bëhet duke plotësuar formularin e aplikimit (Shtojca nr.1 e Udhëzimit), i cili parasheh rradhitjen e 5 programeve të studimit sipas preferencës së vetë kandidatit. Kandidati duhet t’i përmbahet rendit preferencial zbritës, pra në vend të parë të vendosë programin e studimit më të preferuar, duke vazhduar deri tek ai më pak i preferuar. Pranë secilit program duhet të shenohet emri i Institucionit Publik të Arsimit të Lartë  (emri i Fakultetit ku zhvillohet ai program studimi) dhe numri i identifikimit të programit (ID), sipas tabelës së vendimit nr. 866, të datës 23.10.2015, të cilin mund ta shkarkoni këtu: >> VKM-638-22.7.2015-866-23.10.2015 <<

Formularin e aplikimit mund ta gjeni të bashkëlidhur Udhëzimit, në faqen e fundit të tij: >> Udhezim_47_master- troje <<

Dokumentacioni i cili duhet t’i bashkangjitet këtij formulari duhet të jetë në dy ekzemplarë të njësuar me origjinalin dhe është si në vijim:

1. Diploma e ciklit të parë të studimit, Bachelor, së bashku me suplementin e diplomës ose me listën e notave. Diploma duhet të jetë e noterizuar, pra e njësuar me origjinalin.
(Në mungesë të diplomës dërgohet vërtetimi i përfundimit të ciklit të parë të studimeve.)

2. Diploma dhe dëftesat e shkollës së mesme, të noterizuara brenda Republikës së Shqipërisë dhe dokumenti i njohjes së diplomës së shkollës së mesme, dokument ky që lëshohet nga Ministria e Arsimit dhe Sportit e Republikës së Shqipërisë.

3.Fotokopja e letërnjoftimit;

4.Dy fotografi;

5.Mandat arkëtimi i tarifës së aplikimit prej 2000 lekë, i cili paguhet pranë zyrave të Postës Shqiptare.
Për mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve dhe për informacione të tjera më të detajuara, mund t’i referoheni Udhëzimit në vegzën e mësipërme.