Universiteti i Prishtinës, kuotat për studentët shqiptarë nga Mali i Zi

Universiteti i Prishtinës, në vitin e parë të studimeve, në afatin e parë të konkursit për vitin akademik 20122013, do
të regjistrojë 9221 studentë, prej të cilëve 8011 studentë të rregullt dhe 1210 studentë me korrespondencë.

Universiteti do të regjistrojë edhe 323 studentë të rregullt nga Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi dhe  Presheva e Bujanoci, si dhe 294 studentë nga minoTë drejtë pranimi në Universitetin e Prishtinës kanë të gjithë kandidatët të cilët e kanë përfunduar me sukses shkollën e mesme në Kosovë dhe e kanë diplomën për shkollimin e kryer.

Në Universitet mund të pranohen edhe studentët nga shtetet e tjera, në bazë të kuotave të përcaktuara nga MASHT-i.

Kandidatët jokosovarë dhe minoritarë kanë të drejtë të konkurrojnë dhe të pranohen vetëm në kuotat e parapara për ta.

Kandidatë jokosovarë konsiderohen ata kandidatë që e kanë mbaruar shkollimin e mesëm jashtë Kosovës dhe me rastin e paraqitjes në konkurs, duhet t’i kenë të nostrifikuara dokumentet e shkollimit.

Njohja (nostrifikimi) e diplomave bëhet në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

Secili kandidatë mund të konkurrojë vetëm në një fakultet, departament apo drejtim
.

Kandidatët që refuzohen mund t’i paraqesin ankesë Këshillit të Fakultetit, të njëjtën ditë kur janë njoftuar për rezultatet e provimit pranues. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen. Këshilli merr vendim për ankesën ditën e nesërme.ritetet: boshnjakë, turq, romë, ashkali dhe egjiptianë.
Për më shumë shkarkoni dokumentin këtu.
17 korrik 2012
Kuotat për studentët shqiptarë nga Mali i Zi

Fakulteti-Departamenti,Drejtimi Mali I Zi
Filozofik

3

Filozofi

1

Histori
Shkenca politike

1

Psikologji

1

Sosiologji
Departamentii Shkencave Matematiko-Natyrore

2

i Matematikës-Arsimore

1

Fizikë-Arsimore
i Kimisë-Arsimore
i Biologjisë-Arsimore

1

i Gjeografisë-Arsimore
Departamenti i Filologjisë

5

Gjuhë shqipe

1

Letërsi shqipe

1

Gj. dhe letërsi angleze
Gj. dhe letërsi gjermane

1

Gj. dhe letërsi frënge
Orientalistikë

1

Gazetari

1

Juridik

2

Qendra në Prishtinë

1

Qendra në Gjilan

1

Ekonomik

5

Qendra ne Prishtinë

3

Financa, banka dhe kontabilitet
Qendra ne Gjilan

2

Financa, banka dhe kontabilitet

1

Menaxhment dhe informatikë

1

Departamenti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës

1

Departamenti i Ndërtimtarisë

0

Konstruktiv
Hidroteknik
i Gjeodezisë
Departamenti i Arkitekturës

1

i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

1

i Kompjuterikes

1

i Telekomunikacioni
i Elektronikës
i Automatikës
i Inxhinierisë Mekanike

0

i Prodhimtarisë dhe Automatizimit
i Mjekësisë

6

Mjekësia e Përgjithshme

1

Stomatologjia

1

Farmaci

1

Fizioterapia

1

Infermieria

1

Mami

1

i Arteve

1

Arti Figurativ

0

Pikturë
Skulpturë
Grafikë
Dizajn Grafik
Arti Muzikor
Arti Dramatik

1

i Bujqësisë dhe Veterinarisë

2

Drejtimet e Bujqësisë

1

Agroekonomi
Drejtimi i Veterinarisë

1

i Shkencave Sportive

2

Meshkuj

1

Femra

1

i Edukimit

0

Qendra në Prishtinë
Programi i arsimit fillor
Qendra në Gjakovë

0

Programi parashkollor
i Shkencave Teknike të Aplikuara në Mitrovicë

2

Informatikë Inxhinierike

1

i Makinerisë Industriale

1

i Shkencave Teknike të Aplikuara në Ferizaj

3

i Makinerisë

2

Përpunimi i drurit

1

Gjithsej

35

Universiteti i Prishtinës