Reforma zgjedhore obligim ndaj qytetarëve

Këshilli për reformën zgjedhore Mal Zi  ka obligimprofesional fundi   realizoj praktikë premtimet e dhëna qytetarëve për ndryshuar ligjin zgjedhor, duke dëshmuar vullnetin politik mes pozitës dhe opozitës, përndryshime cilësore sipas standartëve demokratike evropiane përmjediset multinacionale dhe multikulturore për  aplikuar listate hapura duke respektuar vullnetin e qytetarëve për zgjedhur  preferuarit e tyre duhet jetë çështje parësore këtëreformë zgjedhore

Nga Nail  Draga

Ndër obligimet e shumta nga Qeveria e re, është edhe angazhimipër reformën zgjedhore, çështje e cila ka ngecur  tash disa vite, duke mbetur vetëm dëshirë pa ndonjë angazhim konkret këtëdrejtim, pa konsenzus nga shumica dhe pakica parlamentare.

Por, formimi i këtij këshilli kohë parë kuadër Parlamentit, dëshmon se shumica e re parlamentare kësaj çështjedo ti qaset seriozisht, e jo si shumica e mëhershme e cila kishtedeklarime   rastit, por konkretisht  nuk ka realizuar asgjë. Duke marrë parasysh se këtë vit Mal të Zi do mbahen edhezgjedhje lokale disa komuna, do ishte e udhës punohetsa parë këtë drejtim, duke ofruar zgjidhje pranueshmedhe favor qytetarëve këtë mjedis.

Sindromi i mosbesimit  

Bëhet dije se Këshilli për reformën zgjedhore, duhet deri 30 qershor këtij viti përgatisë ligjet dhe aktet tjera për siguruar kushtet për zgjedhje lira dhe pranueshme. Por, duke marrë parasysh se ekziston sindormi i mosbesimit messhumicës parlamentare e opozitës aktuale, është e udhës fillojdialogu, mes palëve pjesëmarrëse. Dhe një dialog I tillë mund realizohet, nëse ekziston vullneti politik për reformenzgjedhore, sepse sipas ligjit nevoitën dy tretat e shumicës deputetëve për përkrahje ndryshimeve për momentin duket është mision i pamundur.

Por, duke marrë parasysh se lidhje me këtë çështje ka punuar këshilli përbërjen e kaluar, nga shumica e mëhershmeparlamentare, duke përgatitur anën normative, andaj nuk duhetedhe shumë punë për prezantuar kornizën bazë tendryshimeve për ligjin zgjedhor.

sajë rrethanave shoqërore këtë mjedis duke dituranimozitetin mes shumicës dhe opozitën parlamentare, nësenuk arrihet kompromisi, do ishte e udhës kërkohet ndihmënga bashkësia ndërkombëtare, për ndikuar arritjen e miratimit ligjit zgjedhor.

Kompromisi i domosdoshëm

mjediset me demokraci pakonsoliduar mos miratimi i njëligji tillë është dëshmi se subjektet politike kësaj çështje nukiu janë qasur mënyrë serioze, sepse rend parë kanëdominuar interesat partiake dhe jo qytetarëve Mal Zi. Përiudha e kaluar nga zgjedhjet parlamentare mbajtura vitin 2016, e dëshmon një konstatim tillë, sepse ndryshimi ligjin për reformën zgjedhore, meriton një qasje dhe trajtim përgjithshëm, e jo jetë angazhim dhe interes i vetëm disapartive politike.

Por, periudhën e kaluar parlamentare e veçanti dy vitete fundit Mal Zi praktikë kishim një krizë politike e prezantuar me frymen kleronacionaliste, me përmasa neofashizmit ishte nën ombrelen kishtare ortodoksizmitserb. Një dukuri e tillë u verejt me rastin me rastin e vendimit opozitës për bojkotuar parlamentin, ndërsa vonë kulmoime rastin e miratimit ligjit lirive fetare(dhjetor 2019), duke qenë katalizator destabilizues skenën politike Mal Zi. Dhe nga një situatë e tillë, nuk ka pasur mundësi reale miratohen ndryshimet ligjin zgjedhor, andaj zgjedhjetparlamentare(30 gusht 2020) është shkuar me ligjin ekzistues.

Kush do ti përfaqësojë shqiptarët?

këtë Këshill i cili përbëhet prej 14 antarëve, janë nga 7 prej pozitës dhe opozitës, nuk kemi informacion se këtëpërbërje do jetë  ndonjë shqiptar. Fjala është për përfaqësuesautentik shqiptarëve i cili ka legjitimitetitn flasë emër tyre. Dhe jo vetëm kaq, sepse duhet trajtohen  kërkesat përndryshimin e ligjit zgjedhor, do jetë favor shqiptarëvedhe popujve tjerë pakicë Mal Zi. Duke marrë parasysh se ndryshimin e ligjit zgjedhor vitin 2011, si pozita dheopozita ishin bashkë, duke iu mohuar shqiptarëve drejtat e arritura, një qendrim i tillë nuk përjashtohet edhe tani, sepse kurjanë pyetje shqiptarët ata janë   bashku.

këtë aspekt shqiptarët do ishte e udhës jenë unik kërkesat e tyre, sepse nuk kemi bëjmë me çështje personale, partiake apo klanëve ndryshme në lidhje me pozitën dhestatusin e shqiptarëve si popull autokton Mal Zi. Andaj këtë aspekt ka rëndësi madhe për ne shqiptarët  përfaqësimidhe prezantimi i kërkesave tona sipas standardëve ndërkomtare, për mjediset multinacionale dhe multikulturoresikurse është praktikë Mali I Zi.

Mungon harmonizimi i ligjit me kushtetutën

Qytetarët e Malit Zi nuk  mund realizojnë drejtënzgjedhore sipas  kushtetutës, sepse nuk kanë mundësi zgjedhin mënyrë drejpërdrejtë përfaqësuesit e tyre.Zgjedhësit Mal Zi i japin  legjitimitet Kuvendit, ndërsa aipërbëhet kundërshtim me nenin 83 Kushtetutës, dhe si itillë është kundërkushtetues, sepse  nuk paraqet vullnetin e zgjedhësve. Pikërisht lidhje me këtë çështje nevoitetharmonizimi i ligjit zgjedhor me Kushtetutën e Malit Zi, me qellim respektimit drejtës zgjedhësve. Dhe një zgjidhje e tillë mund realizohet përmes listave hapura, ku qytetarët votojnë kandidatët sipas preferencave tyre.

Listat e hapura favor demokracisë

 Mal Zi nga miratimi i pluralizmit vazhdohet me praktikëne listave partiake, ku liderët e  partive, vendosin renditjendefinitive listave zgjedhore, ku fillimisht vendosin vetën, e pas bashkëpunëtorët afërt. Është pikërisht renditja e tillë e cila  iu pamundëson qytetarëve vendosin sipas vullnetit tyre.

Ndonëse deri tash këtë aspekt ka pasur deklarime rastit,e ate si zakonisht fushatat zgjedhore, por, konkretisht nukështë bërë asgjë, sepse si pozita dhe opozita këtë aspekt kanëpasur konsenzus plotë. Nga një  hezitim tillë del qartë se atai frigohen listave hapura, duke manipuluar elektoratin votuespër qellime tyre personale, apo klanëve ndryshme duke iuservirur listen partiake e cila nuk shpreh vullnetin e qytetarëvepor të partive politike.

E  drejta e mohuar e qytetarëve

Nuk ka dilemë së tretmani i tillë ndaj qytetarëve, dëshmon nënçmimin e tyre duke i trajtuar si të pa dënjë, përkatësisht vetëm si votues apo shërbëtorë. Andaj ka ardhur koha që të punohet për ndryshime, duke iu mundësuar qytetarëve të drejten e tyre të mohuar, si kudo në botën demokratike. Nëse do të ketë vullnet politik për të miratuar ndryshimet në ligjin zgjedhor, atëherë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ekzistojnë të gjitha gjasat që të votohet me lista të hapura që do të jetë në favor të demokracisë parlamentare të standardëve evropiane.

Opinioni i gjerë e ka të qartë se nëse dëshirohet që premtimi për reformën zgjedhore të realizohet në praktikë, duhet të eliminohen interesat politike, të cilat deri me tash kanë qenë pengesa kryesore në mos miratimin  e një ligji të tillë.

Andaj i mbetet shumicës  aktuale parlamentare që në fokusin e veprimtarisë së tyre në këtë drejtim të angazhohën seriozisht për një kornizë të re zgjedhore, e jo për interesa të tyre politike, duke eliminuar paragjykimet, dukuri kjo e njohur vite me radhë në Mal të Zi si nga pozita dhe opozita, që është në kundërshtimin me interesat e qytetarëve.

(Janar 2021)