Dr. Bojaj konstituon një shtesë të re në literaturën egzistuese të Makroekonomisë

Shkruan: Albert Camaj

Elsevier, një lider botëror i botimeve akademike, publikoi dje artikullin Top 1% and inequality connectedness in the EMU and WB ( shqip: Top 1% dhe lidhjet e pabarazisë EMU dhe BP) International Review of Economics and Finance (IREF). IREF është një revistë shkencore rigoroze e përkushtuar në publikimin e artikujve teorikë dhe empirikë me cilësi lartë gjitha fushat e ekonomisë ndërkombëtare, ekonomisë, makroekonomisë dhe ekonomisë financiare. Revista plotëson një boshllëk madh literaturën ekonomike.

Komentet e redaktorit dhe recensentëve theksojnë se studimi konstituon një shtesë re në literaturën ekzistuese të Makroekonomi.

Duke përdorur dhëna përfshijnë periudhën 2006-2019, ky studim analizon lidhjen e pabarazisë ardhurave, qeverisjes dhe faktorëve kryesorë makroekonomikë EMU dhe BP. Studimi mat lidhjen e përhapjes së paqëndrueshmërisë ekonomitë përkatëse për shkak të goditjeve (1) pabarazisë, (2) qeverisjes dhe (3) faktorëve kryesorë makroekonomikë. Rezultatet empirike studimit përcaktojnë se BE-ja duhet ndihmojë BPrë stabilizimin e pabarazisë pasi pabarazia e rrezikshm dhe rritje është një goditje historike e dhunshme për BP dhe EMU.

Studimi mund shkarkohet linkun e mëposhtëm:
https://authors.elsevier.com/a/1fiCQ3mpIn-HeY