Njoftim: Platforma e re e komentimit

portali-malesia-org-headline

Të nderuar lexues, ju njoftojmë se sistemi i ri i komenteve është aktivizuar.

Platforma DISQUS është platforma më e avancuar në sistemin e komenteve.

Në të ardhmen ju duhet të regjistroni emrin/nofkën tuaj e në këtë mënyrë vetëm ju keni mundësi të përdorni atë. Përpos asaj, përmes kësaj platformë ju keni mundësi të përcjellni komentet tuaja, ti editoni etj.

Për regjistrimin e nofkës ju duhet të përdorni email të vërtet. Pas regjistrimit në email do të fitoni kodin e verifikimit. Pas verifikimit ju mund të postoni komente.

Përpos akontos me DISQUS ju gjithashtu keni mundësi të komentoni edhe përmes akontos të Facebook, Twitter apo Google.

Komentuesit e pa regjistruar do të kenë mundësi të komentojnë edhe shtatë ditë, kurse më pas komentimi do të u mundësohet vetëm komentuesve të regjistruar.

Për të komentuar me emër/nofkë të pa regjistruar kliko në kutinë “Unë do të postoj si mysafir”.

Për çdo pyetje apo paqartësi, shkruani më poshtë.