Konkurs për hartimin e aktvendimit ideor të stemës dhe flamurit të komunës së Tuzit

Konkurs për hartimin e aktvendimit ideor të stemës dhe flamurit të komunës së Tuzit.

Të drejtë pjesëmarrjeje në konkurs kanë të gjithë personat fizik dhe juridik nënshtetas të Malit të Zi, gjegjësisht të regjistruar në territorin e Mali të Zi e të cilët nuk janë anëtarë të Komisionit as persona të cilët Komisioni i ka angazhuar në punën e vet.

-Për më shume informacione kliko në link

http://tuzi.org.me/2019/10/18/konkurs-per-hartimin-e-aktvendimit-ideor-te-stemes-dhe-flamurit-te-komunes-se-tuzit/