Dukuritë neofashiste në Mal të Zi, dëshmi enjë mjedisi të pakonsoliduar

Si para e pas zgjedhjeve parlamentare mbajtura me 30 gusht 2020, Mal Zi kemi paraqitje dukurive neofashizmit, inspiruara nga ideologjia serbomadhe përfaqësuara nga partitë serbe, duke dëshmuar se kemi bëjmë  me mjedis pakonsoliduar, përkujton vitët 90-ta shekullit kaluar, përkatësisht  fillimin e shkatërrimit ish-Jugosllavisë me pasoja  shoqërore edhe pas tridhjetëviteve pluralizëm

Nga Nail  Draga

Rasti i nismës nga ana e Ministrisë arsimit për marrë masandëshkuese ndaj një mësimdhënëse një shkollë fillore Cetinë, se nuk i ka ndaluar nxënësit mos shkojnë një takimpërkujtimor me rastin e 9 majit Ditës fitorës mbi fashizmin, është organizuar nga Organizata e Luftëtarëve LNÇ dhembeshtetur nga qytetarë ndryshëm, ka kriuar reagime ngasubjekte ndryshme politike Mal Zi. Dhe nuk ka si jetëndryshe sepse pothuaj gjatë tërë vitit 2020, para e pas zgjedhjeveparlamentare mbajtuara me 30 gusht 2020, dukuritëneofashiste me parulla e ikonografi  ishin bërë pjesë e retorikës skenën politike Mal Zi. Madje tillët qellim kanë rehabilitojnë kriminelet e bashkëpunëtorët e fashizmit, duke zhvlerësuar luftën antifashiste si vlerë çlirimtare e europiane.

Me rastin e rotacionit pushtetit Mal Zi, opozita aktuale e përfaqësuar nga DPS-i është  duke dëshmuar se janë mbrojtësit e antifashizmit, përkatësisht shtetësi dhe kombit malazez, sepse ai është i kërcënuar nga ideologjia serbomadhe, duke akuzuar pushtetin aktual se ndron pas paraqitjeve tillaneofashiste.

Opinioni është i njohur se dukuria e tillë shpeshti ështëduke u paraqitur mjediset ku jetojnë  popujt pakicë, ku si rasttipik kemi boshnjakët qytetin e Plevlës, ku para një muaji qytet kishte grumbullime qytetarëve serb, cilët defiluan me parulla  e këngë shoviniste kundër boshnjakëve, ku si shkas ishteemërimi i kryeshefit  boshnjak policisë këtë qytet, i cilisipas tyre është person i papërshtashëm(!?).

Arsimi si vakcinë kundër neofashizmit

Ndonëse po bëhën dy vite jemi ballafaquar me pandeminëCorona-19, Mal Zi dukuritë e neofashizmit nuk janë panjohura, por janë bërë pothuaj zakonshme. Dhe nuk ka si tëjetë ndryshe se kemi bëjmë me një mjedis heterogjen aspektin nacional e ndarë  politikisht, ka marrë përmasashqetësuese edhe pas ndryshimit demokratik pushtetit me 30 gusht 2020.

Pasi në këtë aspekt nuk kemi ndonjë hulumtim   opinionit kohës fundit, me këtë rast po cekim hulumtimin e realizuarnga subjekti joqeveritar Qendra për edukim qytetar(CGO) para një viti, janë dhëna me interes edhe për momentin për kuptuar realitetin shoqëror Mal Zi, ne lidhje me dukuritëe neofashizmit këtë mjedis.

Kështu sipas dhënave publikuara del se 77.5% e studentëvenuk dijnë numërojnë  tre personalitete antifashiste nga Mali i Zi, vetëm 43.6% dijnë numërojnë tre shtete lëvizjësantifashiste, ndërsa 23% nga ata nuk dijnë se pse festohet 13 korriku Mal Zi(!?).

dhënat e tilla  janë dëshmi e nivelit  dhe zhvlerësimit arsimit është bërë monopol i partisë pushtet për tridhjetëvite, duke e trajtuar këtë veprimtari shoqërore pa vlerën e merituar me kuadra e drejtues partiak. Duke marrë parasysh këtëstrukturë qeverisëse te ata nuk ka ekzistuar shqetësimi se me  çfarë programesh mësojnë  nxënësit  dhe kush i  inspekton atopër përfituar njohuri optimale për tu ballafaquar me shkuarën jo vetëm nga Lufta e Dytë Botërore.

Andaj, nuk duhet na befasojnë paraqitja e dukuriveneofashiste si në Plevle, Tivar, Berane e gjetiu Mal Zi. Pa dilemë këto rinjë nuk janë vetëm prodhim i mjedisit arsimor,apo mediatik infektuar dhe skenës politike nga vitet 90-ta shekullit kaluar, por edhe një trashëgemie nga koha e monizmit.

Si do përgjigjëshin nxënësit shqiptarë?

lidhje me këtë çështje do ishte me interes realizohej njëhulumtim i tillë edhe me nxënësit shqiptarë shkollat me mësim gjuhën shqipe Mal Zi. Pa pasur ndonjëparagjyikim këtë aspekt, dyshoj se do kemi ndonjë  rezultat një niveli kënaqshëm, sepse kemi programe unike arsimoree me këtë edhe përgjigjët pothuaj do jenë identike.

Por, po   bëhëj hulumtimi r ngjarje nga historia shqiptare, dyshoj se do kishim përgjigje pozitive, sepse nuk kanë nga mësojnë për çështje tilla, sepse kemi bëjmë me program mësimor e tekste shkollore imponuara, ku është e përjashtuarhistoria e popullit shqiptar.

Duke marrë parasysh se fitimtarët shkruajnë historinë, duhetcekur se historia nuk fillon me Luftën e Dytë Botërore, dhe me vendosjën e pushtetit komunistëve, ku parësore ishte  qasjaideologjike ishte praktikë gjitha vendet e ish kampitsocialist.

Por, me këtë rast duhet cekim se vazhdojmë kemi koncepte kundërta trajtimit ngjarjeve historike mes ne shqiptarëve e malazezëve, sepse rrethimin e   Shkodrës Luftën Ballkanike malazezët e mësojnë si çlirimtare, ndërsa përne ajo është luftë pushtuese për zgjerim territorial Malit Zi. Andaj  është rkesë e kohës rishkrimi  i historisë, duke eliminuar qasjen ideologjike dhe konceptët hegjemoniste e ekspansioniste.

Në tekstet  shkollore duhet të mësohet e vërteta

Nëse në librat e historisë duhet mësuar për kohën me të re në Mal të Zi, sidomos për ngjarjet e vitëve 1988 e më pas që ka të bëjë me të ashtuquajturin revolucion  antibyrokratik, si dhe luftën në Dubrovnik, ku kanë marrë pjesë edhe malazezet, atëher duhet cekur udhëheqësit e Malit të Zi të kohës, që janë ende në pozita të tilla. Nëse atëherë ishin në, mbeshtetje të politikës serbomadhe, ndërsa nga viti 1997, u distancuan nga ajo, faktët janë të arkivuara. Sepse kemi të bëjmë me ngjarje që i kemi përjetuar të gjithë si qytetarë në këtë vend. Çështjet e tilla duhet të prezantohen ashtu siç kanë  qenë, me të gjithë kompleksitetin e tyre, sepse nxënësit duhet të dijnë të vërtetën, e jo të kamufluara sipas interesit të politikës si në kohën e monizmit(!).

Andaj, dukuritë e neofashizmit në Mal të Zi nuk janë befasi, sepse  „çka ke mbjellur do të korresh“, ku pushteti malazez, ishte pjesë e të kaluarës jo të lavdishme në të kaluarën e afërt. Këtu qendron problemi në sistemin arsimor, sepse është punuar pak apo aspak në këtë drejtim, kur është në pyetje edukimi dhe arsimimi i brezit të ri. Sepse, nëse shkolla nuk ka bërë detyrën e vet, në rastin konkret te popullsia ortodokse ate e ka kryer KOS-i. Sepse, ky subjekt vazhdon më tepër merret me politikë se sa më çështje  teologjike, andaj nuk është befasi mbeshtetja nga qytetarët ortodoks  në Mal të Zi, duke dëshmuar forcën  e vet jo vetëm teologjike por edhe politike kundër ish pushtetit, që u dëshmu edhe në zgjedhjet parlamentare të mbajtura me 30 gusht 2020.

Përfundim

Dukuritë fashiste në Mal të Zi janë prodhim i ambientit neofashist që është i pranishëm në këtë mjedis, si rezultat i veprimit të partive politike serbe, që tani janë pjesë e pushtetit e në veçanti të Kishës Ortodokse Serbe, e cila  vazhdon të veprojë si shteti në në shtet,  sipas ideologjisë serbomadhe.

Por, në këtë aspekt nuk mund të amnistohet pushteti tridhjetveçar nga ana e DPS-it, të cilët kësaj çështjeje nuk i kanë kushtuar vemendjën e duhur, sepse nuk janë ballafaquar me të shkuarën, duke dëshmuar drejtësi e barazi që ka ndikuar në forcimin e neofashizmit. Sepse gjatë kësaj kohe ata kanë qenë të preokupuar për përfitime personale e klaneve të ndryshme, duke e trajtuar shtetin si pronë private që në mënyrë përfide e ka shfrytëzuar KOS-i për të realizuar objektivat e saja jo vetëm klerikale.

Nuk ka dilemë se askush nuk mund të jetë i qetë dhe indiferentë në Mal të Zi me paraqitjen e neofashizmit. Ndonëse është menduar se një dukuri e tillë i takon të kaluarës, del se jemi mashtruar, sepse dukuritë neofashiste  në praktikë  na demantojnë në vazhdimësi, që është në kundërshtim me konceptin e antifashizmit, barazisë qytetare e nacionale të një mjedisi multinacional dhe multikulturor.  

                                                                                   (Qershor 2021)

3