Nga e hëna fillon aplikimi i kërkesave për kompensim për nënat me tre e më shumë fëmijë

Përfituesit e beneficioneve të bazuara në lindjen e tre ose më shumë fëmijëve, nga e hëna mund të paraqesin kërkesat për kompensim në qendrat e punës sociale, njoftoi Ministria e Financave dhe Mirëqenies Sociale.

Departamenti i Qeverisë deklaroi se kompensimi parashihet me Ligjin për Kompensimin e ish-përfituesve të përfitimeve në bazë të lindjes së tre ose më shumë fëmijëve.

“Ky ligj eliminon pasojat e heqjes së të drejtës ligjore të përfitimit të përjetshëm në bazë të lindjes së tre e më shumë fëmijëve dhe rregullon kushtet e dëmshpërblimit për ish-përfituesit”, thuhet në deklaratë.

Ministria tha se kërkesa duhet të dorëzohet brenda 60 ditëve nga hyrja në fuqi e ligjit.

“Ligji ka hyrë në fuqi më 8 janar dhe dita e fundit për paraqitjen e aplikimeve është 9 marsi i këtij viti”, thuhet në njoftim.

Ministria tha se të drejtën e kompensimit, në përputhje me atë ligj, kanë shfrytëzuesit e kompensimit mujor në bazë të lindjes së tre e më shumë fëmijëve, të cilëve u takonte nga 1 janari 2016 deri më 30 qershor 2017, në përputhje me Ligji për ndryshimin e ligjit për mbrojtjen sociale dhe të fëmijëve, nëse i është hequr e drejta.

Thuhet se të drejtën në kompensim e kanë edhe shfrytëzuesit statusi juridik i të cilëve është i rregulluar me Ligjin për Ekzekutimin e Vendimit të Gjykatës Kushtetuese të datës 19 prill 2017 pas skadimit të kohës së shfrytëzimit të kompensimit të paraparë me atë ligj.

“Përfituesit të cilëve u ka skaduar e drejta për kompensim sipas Ligjit për Ekzekutimin e Vendimit të Gjykatës Kushtetuese pas kalimit të 60 ditëve nga hyrja në fuqi e Ligjit për Kompensimin e ish-përfituesve të kompensimit në bazë të tre e më shumë fëmijëve, d.m.th. 9 mars të këtij viti të dorëzohet brenda 30 ditëve nga dita e përfundimit të së drejtës për kompensim”, thuhet në njoftim.

Ministria tha se ish-përfituesit marrin beneficione në përqindje 70 për qind dhe 40 për qind, në masën që u ishte përcaktuar si shfrytëzues të beneficioneve me Ligjin për Mbrojtjen Sociale dhe të Fëmijëve.

Siç thanë ata, në përputhje me dispozitat e Ligjit, kërkesa shoqërohet me dëshmi të pezullimit të së drejtës për kompensim në bazë të lindjes së tre e më shumë fëmijëve, dëshmi se nuk është përfitues pensioni dhe se nuk është paguesi i sigurimit.

Ministria theksoi se e drejta në kompensim ndërprehet nëse përfituesi i së drejtës krijon marrëdhënie pune, regjistrohet për të kryer veprimtari sipërmarrëse ose bujqësore, ose realizon të drejtën për pension në përputhje me ligjin.