Kishat e Balshajve në goricat e liqenit të Shkodrës tëuzurpuara nga Kisha Ortodokse Serbe

Hajrullah Hajdari

Liqeni i Shkodrës është ekosistemi ujor me i madh Ballkan me vlera te medha natyrore, historike dhe ekonomike. liqen, kryesisht pjesën i takon Malit Zi, ekzistojnë rreth  53ujdhesa vogla apo mëdhe. disa prej tyre, mesjetë, janë ndërtuar objekte ndryshme sakrale dhe përbëjnë një pjesë historisë dhe kulturës tonë, ndonëse sot ato janë zaptuar ngaKisha Ortodokse Serbe, Sipas historiografisë malazeze, ndërtimet goricat e liqenin e Shkodrës kanë filluar shek.XIV dhe XV dhe lidhen me dinastitë e Vlaisavleviqeve, Balshajve (Balshiqeve) dhe Crnojeviqve, pra me Duklen, Zetendhe Malin e Zi. Por jeta dhe veprimtaritë e ndryshme këtëliqen janë shumë vjetra, kohën e ilirëve. Fisi ilir Labeatet, që jetonin në zonar përrrreth këtij liqeni, e quanin „Lebeatide palude“. Sllavët e quanin „Bllato (Baltë) dhe për herë të parë me këtë emër përmendet nga pop Duklanini. librin e Presbyter Diocleas-it quhet Balta, siç quheshin liqenet e vegjël moçalorë bregun e detit pranë Ulqinit, Durrësit e Vlorës. Serbët mesjetë e quaninLiqeni i Dioklesë pa dyshim lidhet me fisin ilir Dokleatët.

Liqeni i Shkodrës, bregu dhe goricat e tij në brendësin e tyre ruajnë shekuj me radhë, të paprekura, gjurmët e e lashtësisë, historisë, jetës dhe veprimtarisë banorëve aty jetuan antikë e deri ditët e sotme.

Kush është ndërtues i objektëve sakrale dhe për vitet e sakta ndërtimit tyre nuk ka dhëna sakta besueshme, çdo gjëështë bazuar sypozime apo hamendësime dhe pretendime për përvetësimin e tyre. Megjithatë, shumica e studiuesve pajtohense ndërtues janë anëtarët e familjes fisnike shqiptare Balshaj, cilët historiografia serbe i quan Balshiq.

Qëllimi i këtij punimi nuk është zbardhja e prejardhjes ndërtuesëve dhe vitet e ndërtimit, por studimi i dokumenteverelevante arkivore, administrative dhe gjyqësore, cilat bëjnëfjalë për bazën juridike për drejtën e trashëgimisë fetare dhekulturore nga Kisha Ortodokse Serbe dhe për ndërtimet apo ndërhyrjet e paligjshme dhe pa mbikqyrje profesionale  objektet fetare gorica cilësuara si trashëgimi kulturoremalazeze, nga njëra anë, dhe bazën juridike për shfuqizimin e drejtës shfrytëzimit ose pronësisë popullit fshatrave Krajës  si dhe studimi i dokumenteve   kanë bëjnë me njëvalë devastimesh e degradimesh si rrezultat  i mosveprimit shtetit.

bazë fakteve historike dhe dokumentave zyrtare ruhen Arkivin e Shtetit Cetinë, arkivin e Entit dhe Drejtorisëpër Mbrojtjen e Monumenteve Kulturore, Drejtorinë përPatundshmërishërbimi territorial Tivar, Bashkësinë Islame Malit Zi dhe arkivat e xhamiave Krajë, lidhje me pronësinë konstatëjë sa vijon:

Bashkësit fshatare-pronarë vërtetë

Sipas rregullave juridike kanë qenë fuqi deri shekullinXV, pronarë dhe shfrytëzues kanë qenë bashkësitë fshatare fshatrave afërsi goricave (Muriqi, Boboshti, Martiqi, Skjejadhe Ostrosi);

Vakfët sipas ligjeve pronarë goricave

Vakfët e xhamiave Krajës kanë qenë pronarë vërtetë goricave nga koha e Perandorisë Osmene deri vitin 1988, cilat rregullisht kanë kryer obligimet tatimore ndaj shtetit;Nëvitin 1954 themelohet kadastri Mal Zi. këtë rast goricatregjistrohen si pronësi e Vakfëve xhamiave Muriq, Bobosht, Martiq, Ostros – Lista poseduese nr.97,112, 140,142;

Monumentet kulturore (s’ka rëndësi përkatësia fetare) u devastuan dhe u degraduan

Objektet sakrale cilësuara si trashëgimi kulturore janëdevastuar e degradur masë sa përveç pamjes fizike mund kenë humbur shumë gjurmë trashëgimisë kulturore-fetare shqiptarëve. Janë bërë rindërtime, sanime dhe ndërtime rejapa leje ndërtimi dhe pa pëlqimin e ERMMKMZ-. gjithë atoobjekte ndërtuara ngjasojnë me një fshat turistik, ku qasjekanë vetëm strukturat rreth KOS-it.

Uzurpimi  i sipërfaqeve jashtë manastireve është faktik

Hapsirat jashtë manastirit janë uzurpuar nga monahët jetojnëaty dhe janë krijuar plantazhe llojllojshme hardhiaveullinjve, fiqve, kumbullave etj, çka është kundërshtim me planin hapsinor Malit Zi;

Regjistrimi i KOS-it si pronarë i objekteve pa bazëjuridike

Nuk ka dokument zyrtar (akt juridic) manastirët dhe kishat goricat e liqenit Shkodrës janë pronë e Kishës OrtodokseSerbe, përkundër kësaj janë regjistruar si pronarë; Po ashtu ështëi paligjshëm edhe regjistrimi i BVI “Liqeni i Shkodrës” sishfrytëzuese e goricave sepse paraprakisht nuk është bërëkompensimi i pronarëve frymën e nenit 7 Ligjit mbiliqenin e Shkodrës, çka do thotë kunëdrshtim me rendinjuridic shtetit;

Dështimi i mbrojtjes monumenteve kulturore

Enti Republikan për Mbrojtjen e Munumenteve kulturore dheDrejtoria për Mbrojtjen e Monumenteve Kulturore nuk kanëvepruar konform dispozitave ligjore për ndalimin e devastimeve objektëve dhe ndalimin e ndërtimeve reja. Janë bërëinspektime vend, janë bërë procesverbale, janë shkruarvendime për ndalimin e punimëve dhe kthimin gjendje mëparshme. Bazuar dokumentacionin e dy institucionëveshtetërore ndërtimet pa leje dhe ndërtimet dhe sanimet pa pëlqimin e Entit apo Drejtorisë nuk janë proceduar, nuk ështëngritur asnji padi penale kundër kryesve veprave penale edhepse kur konstatohet ekzistimi i një vepri antiligjor, ekzistonobligimi ligjor për marrjen e masave ligjore;

Keqpërdorimi i pozitës zyrtare

Autorët e veprimive juridke (inspektimi, procesverbali, vendimet etj), janë detyruar ndërmarrin veprimet ligjore parapara me ligj si përshembull: nëse është konstatuar shkeljeligjore kundër shkelsit duhet ngritet padia për shkelje ligjore. Nëse puntori i autorizuar nuk ndërmerr masat e duhura ligjoreatëherë udhëheqësi i Institucionit public duhet ndërmarrëmasa ndaj tyre. rastin konkret, përkundër shumë shkeljeveligjore konstatuara procesverbale ndryshme, vendime sjella, deklarata publike, nuk kemi asnjë procedimpenal.Pothuajse nuk është zbatuar asnji vendim për ndalimin e punëve paligjshme objektet e trashëgimisë kulturore, devastimet vazhdojnë, nuk është ndaluar dhe nuk është prishurasnjë objekt i ri ndërtimi gorica. Nuk është sjellë asnjëvendim për uzurpimin e hapsirave gjelbërta gorica. Prakemi bëjmë me keqpërdorimin e detyrës zyrtare. Moszbatimi iligjit është vepër penale. Ata i kanë lejuar gjitha ato çka ka ndodhur dhe po ndodhë goricat e liqenit Shkodrës duhet kenë mend se për çdo veprim paligjshëm ekzistonpërgjegjësia!  

Dështim i sundimit ligjit dështim i funksionimit shtetit

Çdo akt juridik i procedurës administrative dhe gjyqësore duhet zbatohet deri fund. Nëse nuk sigurohet zbatimi i tyre deri instancën e fundit do thot mbizotëron anarhija e jo ligjie kjo ndodhë kurdoherë politka është mbi ligjin. Shteti me mosveprimin e ligjit ndihmoi KOS-in jo vetëm përvetësojëtrashëgiminë kulturore goricat e liqenit Shkodrës por i lejoiasaj devastimin, degradimin dhe humbjen e gjurmëve vërtetahistorike si dhe uzurpimin e gjithë sipërfaqeve tyre. Shtetibëri sikur nuk ka parë e dëgjuar, kështu këtë mënyrëprefide e shfrytëzoi KOS-i sipas parimitloja micave e miraminjve.

Nga mosveprimi i shtetit dhe keqpërdorimit pozitës zyrtarepronarët e vërtetë goricave, fshatarët e Muriqit, Boboshtit, Martiqit dhe Ostrosit, kundërshtim me ligjin humbënpronësinë, ndërsa përfituesi i vetëm KOS-i jo vetëm u pronar i monumenteve kulturore, por edhe zaptues i goricave përmendura dhe degradues kryesor i objekteve dhe kulturës tonëkombëtare, prandaj sa parë duhet sigurohet zbatimi i gjithë vendimeve për ndalimin e punimëve egra ndërtuarapa pëlqimin e organeve përgjegjëse për mbrojtjen e trashëgimisëkulturore dhe sjellja e tyre gjendjen e mëparshme. Veçanërishtë, sa parë duhet kërkohet prishja e objektit riçoroditës ndërtuar pa leje ndërtimi goricën Tophallë, sepsenuk ekziston asnjë document, as kishtarë, se aty, përveç kishës vogël, ndonjëherë ka pasur object tjetër përcjellës.  

Banorët e fshatrave përmendura kanë drejtë morale dheligjore, paku kërkojnë shpronësimin bazë normaveligjore fuqi. Po ashtu banorët e fshatrave përmendura bashkëpunim me Bashkësinë Islame Malit Zi kanë drejtë plotë nisin procedurën e vërtetimit regjistrimit pronësisë reale mbi objektet sakrale gorica favor KOS-it. Nëse ka dëshmi juridike (por nuk ka) për regjistrimin e objekteve favor KOS-it atëherë duhet kërkuar objektetkishtare rrethohen me qëllim mbrojtjes tyre nga hyrja e bagëtive apo dëmtuesve tjerë. kundërtën, kërkohetçregjistrimi i pronësisë KOS-it dhe t’ju mundësohet fshatraveMuriq, Bobosht, Martiq dhe Ostros shfrytëzimi i goricave tyrepër kullota dhe nevoja tjera ekonomike si pronarë qindravjeçarë.

E gjitha kjo kërkon mbështetjen e gjërë popullsisë e veçanërisht partive politike shqiptare, deputetëve shqiptarë, intelektualëve e kujtdo tjetër mund ndihmojnë këtëdrejtim. Është obligim yni moral e ligjor kujdesemi e ruajmtrashëgimin tonë kulturore qoftë ajo edhe fetare. Kishat ndërtuara nga familja fisnike shqiptare Balshaj goricat e liqenit Shkodrës, vetëm disa vite pasi u konvertuan fenëkatolike, pa dyshim I përkasin trashëgimisë tone kulturoro-fetare, prandaj e meritojnë kujdesin dhe mbrojtjen tonë!