Kuotat për studentët shqiptarë që dëshirojnë të studiojnë në Universitetet e Shqipërisë

Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë edhe këtë vit ka siguruar kuotat për regjistrim të kandidateve nga Mali i Zi të cilet dëshirojnë të studiojnë në Universitetet e Shqipërisë.

Kuotat e Aprovuara janë si në vijim:

Tiranë

U.T. UNIVERSITETI I TIRANËS  
U.T. HISTORI 2
U.T. GJEOGRAFI 2
U.T. GJUHË-LETERSI 2
U.T. GAZETARI 2
U.T. ARKEOLOGJI 2
U.T. MATEMATIKE 4
U.T. FIZIKE 4
U.T. TEK.INFORMACI 4
U.T. GJUHE ANGLEZE 3
U.T. GJUHE GJERMANE 2
U.T. PUNË SOCIALE 5
U.T. PSIKOLOGJI 5
U.T. FILOZOFI 5
U.T. ADMINISTRIM-BIZ 6
U.T. DREJTËSI 3

 

U.P.T UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS  
U.P.T INXH. NDËRTIMI 2
U.P.T INXH. HIDROTEKNIKE 2
U.P.T INXH. MJEDISI 2
U.P.T ARKITEKTURË 2
U.P.T URBANIST 2

 

U.A.T UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË  
U.A.T REGJI FILMI DHE TV 1
U.A.T AKTRIM 1
U.A.T REGJI 1
U.A.T SKENOG/KOSTUM 1
U.A.T PIKTURË 2
U.A.T PEDAGOGJI MUZIKORE 2

 

U.M.T UNIVERSITETI MJEKSOR I TIRANËS  
U.M.T MJEKËSI E PËRGJ

 

5
U.M.T FARMACI 5
U.M.T STOMATOLOGJI 5
U.M.T SHËNDET PUBLIK 5
U.M.T INFERMERI E PERGJ 5
U.M.T MAMI 5
U.M.T TEKNIK LABORATORI 5
U.M.T FIZIOTERAPI 5

 

U.S.T UNIVERSITETI I SPORTEVE, TIRANË  
U.S.T SHKENCAT E LËVIZJES 2
U.S.T FUSHAT E VEP. FIZIKE 2

 

SHKODER

U.L.G UNIVERSITETI LUIGJ GURAKUQI/SHKODER  
U.L.G GJUHË/LETERSI 3
U.L.G GAZ. KOMUNIKIM 3
U.L.G INFORMATIKË 10
U.L.G BIOLOGJI/KIMI 3
U.L.G INFERMERI E PERGJI. 12
U.L.G INFERMERI/FIZIOTERA 10
U.L.G MESUESI/ARSIM FILLOR 10
U.L.G MESUESI PËR ARSIM 8
U.L.G PSIKOLOGJI 5
U.L.G PUNË SOCIALE 5
U.L.G EDUKIM FIZIK-SPORT 7
U.L.G FINANCË/KONTABILITET 7
U.L.G ADMINISTRIM/BIZNES 8
U.L.G TURIZËM 15
U.L.G GJUHË ANGLEZE 4
U.L.G GJUHË GJERMANE 3
U.L.G DREJTËSI 7

 

A.A.SH. AKADEMIA E ARTEVE, SHKODER  
A.A.SH. DIRIGJIM 2
A.A.SH. PIKTURE 2
A.A.SH. PIKTURE/GRAFIKE 2
A.A.SH. PEDAGOGJI MUZIKORE 2

 

KANDIDATET DUHET TË PARAQESIN DOKUMENTET FAKULTETEVE GJEGJËSE DERI MË DATËN 20 SHTATOR 2013.

PREJ DOKUMENTAVE DUHET TË DORËZOJNË

Fotokopje të noterizuar në Republikën e Shqipërisë, të Diplomës dhe të dëftesës të shkollimit të mesëm.
Fotokopje të dokumentit të identifikimit
Pagesa 1.600 leke
2 fotografi

Rezultatet e kandidatëve fitues do të shpallën duke filluar nga data 1 tetor.
Regjistrimi i kandidatëve fitues do të bëhet nga data 1 tetor deri më datën 8 tetor 2013 pranë fakulteteve gjegjëse.

PËR INFORMATA MË TË HOLLËSISHME MUND TË KONTAKTONI NË TEL E MINISTRISË PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE PAKICAVE 020 482-324, 020 482-325 nga ora 10:00 deri në ora 14