Shqyrtim Publik lidhur me Propozimin e Planit lokal aksional për të rinjtë e Komunës së Tuzit

👉🏻Sekretariati për vetëqeverisje lokale organizon shqyrtim publik lidhur me:
📑 “Propozimin e Planit lokal aksional për të rinjtë e Komunës së Tuzit”

🔹 Shqyrtimi publik qëndror do të mbahet në ndërtesën e Kuvendit të Komunës së Tuzit, më 25.11.2019 me fillim në orën 13:00.

📬Vërejtjet, propozimet dhe sygjerimet, dorëzohen në formë të shkruar në adresën:📩 tuzi@tuzi.org.me, deri në skadimin e afatit për shqyrtim publik.

Sekretariati për vetëqeverisje lokale