Njoftim: Do të mbahen diskutime publike nga Sekretariati për vetëqeverisje lokale dhe sekretariati për bujqësi

Sekretariati për vetëqeverisje lokale i Komunës së Tuzit organizon  diskutimi publik  lidhur me:
🔹Draft Vendimin mbi pjesëmarrjen e përfaqësuesve të OJQ-ve në trupat punuese
👉i cili  do të mbahet më datën 03.03.2020 me fillim në ora 10,00 në sallen e Komunës së Tuzit.
📩Vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet, dorëzohen në formë të shkruar në adresën: veteqeverisje.lokale@tuzi.org.me, deri në skadimin e afatit për shqyrtim publik.
🔹Draft Vendimin mbi kushtet, mënyrën dhe dinamiken e shpërndarjes së Buxhetit të Komunës së Tuzit për vitin 2020 të destinuara për bujqësi,
 🔹Draft Vendimi mbi qasje në hartimin e Planit lokal të mbrojtjes së mjedisit në Komunën e Tuzit 2020-2024
 🔹Draft Vendimi mbi qasjen në hartimin e Planit menaxhues të Monumentit natyror “Kanioni i lumit Cem për periudhë 2020-2025 “
👉të cilin organizon Sekretariati për bujqësi dhe zhvillim rural i Komunës së Tuzit, do të mbahet përseri më datën 03.03.2020 me fillim në ora 12,00 në sallën e Komunës së Tuzit.