Depolitizimi i pushtetit mision demokratik

Duke marrë parasysh pushtetin autoritar r tredekada edhe pluralizëm Mal Zi, idea e depolitizimit pushtetit  do jetë  sfidë për qeverinëe re procesin e reformimit dhe demontimit strukturave ekzistuese nivel qendror dhe ate lokal, duke vlerësuar si kriter profesionalizmin e jopërkatësinë partiake, do jetë dëshmi praktike e ndryshimëve qeverisje si kudo botëndemokratike

Nga Nail Draga

Por, drejt bëhet pyetja se çka mund bëjë këtë drejtimQeveria e re e cila ka obligime dhe përgjegjësi udhëheqjen e Malit Zi mandatin e saj, këtë kohë krizës përgjithshme ekonomike, shoqërore e shëndetësore, për realizuar praktikë premtimet e dhëna elektoratit votues gjatëfushatës parazgjedhore. Nuk ka dilemë se përgjegjësia kryesorebie mbi kryetarin e qeverisë, por as ministrat nuk mund jenëpa përgjegjësi, sepse ata do japing lloragi për veprimet resorët përkatës. Madje opinioni pret me padurim fillimin e punës kësaj qeverie, për parë ndryshimin apo vazhdimësinëe qeverisë mëparshme.

Duke marrë parasysh se koalicioni i shumicës parlamenatreështë përcaktuar për qeverinë e ekspertëve, do thot se janëmënjanuar figurat politike është risi skenën politike, mbetët shihet se sa do kenë ata mundësi praktike për ta realizuar këtë mision.

Angazhimi i personave ndryshëm qeveri cilësinë e ministrave pa përkatësi partiake, është përgjegjësi kryesisht e kryeministrit sepse ai ka zgjedhur ekipin me cilën do punojë, duke marrë parasysh referencat e tyre profesionale. Njëveprim I tillë jep për kuptuar se ata nuk do jenë presionetpartiake, dukuri e cila iu mundëson autonomi personale dheprofesionale për vendosur për zgjedhur kuadrat e ndryshme resorin përkatës. Dhe si të tillë ata do jenë baza e fillimit depolitizimit pushtetit duke filluar nga lart do jetë risi qeverisjën shtetërore Mal Zi.

Por,duke marrë parasysh përbërjen heterogjene shumicësparlamentare, interesat personale si dhe animozitetin e dëshmuar, nuk ka dilemë do ketë divergjenca brenda tyre, andaj mbetët shihet se a do jenë pengesë ne realizimin e angazhimeve konkrete këtë drejtim.

Sovraniteti i qytetarit

sajë fitorës opozitës zgjedhjet parlamentare mbajtura me 30 gusht 2020, për parën herë qytetari votuesështë sovran, ku vendosi me ndërgjegje me votën e vet ndryshimin e pushtetit. Si tillë janë ata relaksuar duke dëshmuar guximin e munguar vite radhë, sepse pushteti i mëhershëm kishte monopolizuar edhe votën e qytetarëve. Ndërsa ndarjët politike dhe ata fetare bashkësinë ortodokse Mal Zi arritën nivelin lartë, këtë vit zgjedhor, u manifestu me shëtitjet fetare, ku si shkak ishte ligji për lirinë e bashkësive fetare, definitivisht përcaktoj edhe rezultatin e tyre zgjedhjeve favor opozitës.

Ekipi i ekspertëve sifushë e minuar

Sistemi ekzistues me përvojën tridhjetëvjeçare pothuaj ështëbetonuar“, përmes kuadrave partiake,  andaj qeveria e re duhet angazhohet ne demontimin e tij, por nuk ka dilemë  se ekipi i ekspertëve  nuk do ta ketë lehtë, sepse duhet eci ne “fushëne minuar“, andaj edhe sukseset do jenë diskutueshme. Pikërisht ketë aspekt duhet dëshmohet qendrimi dheangazhimi konkret fushën e depolitizimit strukturave dhe institucionve qeveritare.

Çdo angazhim këtë aspekt qoftë edhe minimal, duhetmbeshtetur, sepse edhe rruga ma e gjatë fillon me hapin e parë. Andaj mbetet obligim i shumicës re parlamentare angazhohet drejtim, për ndryshuar  status quonekzistuese ështëprodhimshumëvjeçar nga qeverisja e mëparshme.

Neoliberalizmi dhe dështimi i privatizimit

Ndërsa nga fusha e ekonomisë, qeverisja e re duhet merret jovetëm me strukturën e saj por duke eliminuar konceptin e neoliberalizmit, duke ofruar qasje tjetër dhe zgjidhje këtëdrejtim. Po ashtu duhet rishqyrtohen marrëveshjet dhekontratat procesin e privatizimit ndërmarrjeve shtetërore, cilat sajë procesit tillë janë plaçkitur   forma ndryshme, duke lënë pa punë një numër konsideruar punësuarish. këtë aspekt, deri tash askush nuk ka dhënëpërgjegjësi, edhe pse ka raste shumta dështimit,  kukryporja e Ulqinit paraqet rast veçantë hulumtimit, sepseishte e vetmja fabrikë e tillë vend, por gjoja u privatizu dhe u plaçkit formën ma vrazhdë mundur.

Partitokracia pengesë e depolitizimit

Andaj, duhet bërë përpjekje për të filluar me procesin e depolitizimit sepse kemi të bëjmë me një drejtë të mohuar të qytetarëve, sepse deri më tash ka dominuar autokratizmi në udhëheqje dhe sistemi i partitokratisë në qeverisje. Kemi të bëjmë pikërisht me partitë e ndryshme politike të cilat nuk zgjedhin mjete për të fituar ndonjë mandat qoftë të këshilltarit apo të deputetit, duke u bërë pjesë e qeverisjës, për përfitime të ndryshme. Dhe të tillët nuk marrin parasysh vlerat dhe parimet por interesin personal apo të klanëve të ndryshme.

Është koha e fundit për vlerësuar profesionalizmin e jo përkatësinë partiake si kriter bazë i punësimit që do të jetë hapi vendimtar në procesin e depolitizimit të pushtetit, përfundimisht edhe në pluralizëm, si në nivelin lokal dhe ate qendror, si kudo në vendet demokratike.

(Nëntor 2020)