Miratohet Buxheti i Komunës së Tuzit, për vitin 2021, në vlerë prej 6 milion e 49 mijë €

Kuvendi i Komunes së Tuzit, në seancën e sotme miratoi buxhetin e komunës për vitin 2021, në vlerë prej 6.049.706,00 €

Buxheti i Komunës së Tuzit për vitin 2021, është përcaktuar në shumën totale prej 6.049.706,00 €, të sistematizuara per mjetet për shpënzimet rrjellëse në shumën prej  2,175,200.00€, transfertat institucioneve, individëve, sektorit joqeveritar dhe publik si dhe transfertat tjera në shumën prej 966,702.12€, pagesa e detyrime në shumën prj 30.000,00€ , buxhetit kapital në shumën prej 2.762.803,88 dhe rezervave në shumën prej 115.000,00€.

Në shpenzimet kapitale përfshihen:  

Shpënzimet për infrastrukurën lokale 1.534.036,39 ; Shpënzimet për rregullimin e truallit 203.044,46 ; Shpënzimet për paisje 100.000,00 € ; Mirëmbajtja investuese 145.017,03 €; Transferta për projekte 780.706,00 € .

Rikonstruksioni dhe sanimi i infrastrukturës rrugore i Komunës së Tuzit 1.085.400,00 1; Rikonstruksioni dhe sanimi i aksit rrugorë Popratë- Koritë, gjatësia 3,1 km 275.000,00 2; Rikonstruksioni dhe sanimi i aksit rrugorë në Rakiqë, gjatësia 2,4 km 336.200,00 3; Rishtrimi i aksit rrugorë Dushiq – Lekaj- Vrane, gjatësia 2.23 km 173.450,00 4; Rishtrimi i aksit rrugorë Shipçanik- Dheu i Zi, gjatësia 2.23 km 165.920,00; Rishtrimi i aksit rrugorë në fshatin Vllanë prej rrugës kryesore Tuz – Mataguzh deri tek xhamija, gjatësia prej 1.2 km 134.830,00 b); Hartimi i dokumentacionit tehnikë dhe revizioni 130.500,00 1; Hartimi i projektit kryesorë të rrugës tek stadiumi i KF Deçiq, gjatësia 1km 15.000,00 2; Revizioni i projektit kryesorë të rrugës tek stadiumi i KF Deçiq 7.000,00 3; Hartimi i projektit kryesorë të objektit të Komunës së Tuzit 30.000,00 ;Revizioni i projektit kryesorë i objektit të Komunës së Tuzit 7.000,00 5.;Hartimi i projektit kryesorë të objektit të BL Dheu i Zi 4.000,00 6; Revizioni i projektit kryesorë të objektit të BL Dheu i Zi 1.500,00 7; Hartimi i projektit kryesorë i rrjetit të ujësjedhësit në fshatin Drume 15.000,00 ; Revizioni i projektit kryesorë i rrjetit së ujësjedhësit në fshatin Drume 3.000,00 9. Hartimi i projektit kryesorë i rrugës në Tuzin e poshtëm, gjatësia 2 km 20.000,00 ; Revizioni i projektit kryesorë i rrugës në Tuzin e poshtëm, gjatësia 2 km 7.000,00 ; Hartimi i projektit kryesorë të rrugës me trotoare nga ndërtesa e Komunës së Tuzit deri tek rrethrrotullimi i planifikuar në Tuz, gjatësia 550 m 5.000,00 ; Revizioni i projektit kryesorë të rrugës me trotoare nga ndërtesa e Komunës së Tuzit deri tek rrethrrotullimi i planifikuar në Tuz, gjatësia 550 m 2.500,00 ;. Hartimi i projektit kryesorë të rrugës me trotoare nga rrethrrotullimi i planifikuar në Tuz deri tek kufiri PDU “Qëndra e Tuzit” dhe PDU “Tuz 3”, gjatësia 800 m 9.000,00 ; Revizioni i projektit kryesorë të rrugës me trotoare nga rrethrrotullimi i planifikuar në Tuz deri tek kufiri PDU “Qëndra e Tuzit” dhe PDU “Tuz 3”, gjatësia 800 m 4.500,00 c); Ndërtimi dhe rikonstruksioni i objektëve 70.000,00. 1. Ndërtimi i objektit të BL Dheu i Zi 50.000,00, 2. Ndërtimi i objektit BL Dushiq – Lekaj 20.000,00, II. Shpënzime për rregullimin e truallit 203.044,46, III. Shpënzime për paisje 100.000,00, IV.Mirëmbatja investuese 145.017,03, V. Transferta për projekte 780.706,00, VI. punime dhe shërbime të kontraktuara gjatë vitit 2020 248.136,39.

Malesia.Org