Arsimi si mision e jo profesion i rastit

sajë rrethanave reja shoqërore pluralizëm vendete ish kampit socialist Europën Juglindore është përshtypje e përgjithshme se arsimi ka humbur vlerën   e kishte herëtsepse nga profesioni si mision tash me ndonjë përjashtimlirisht mund cilësohet si profesion i rastit, me pasoja mëdha  shoqërore. këtë aspekt përjashtim nuk bëjnë as shqiptarët Mal Zi cilët shkollat mësim gjuhënshqipe mësojnë me programe dhe tekste  mësimore imponuara janë  kundër barazisë arsimore e kombëtare shqiptarëve këtë mjedis sipas standardëve ndërkombëtare

Nga Nail Draga

Nëse herët  kemi pasur rast dëgjojmë për krizatekonomike, e pas edhe ate politike pluralizëm vite me radhë është e pranishme kriza morale. Kemi bëjmë njëkrizë veçantë e cila   pluralizëm  është paraqitur me shpejtësi, sepse ka rënë maskat e kohës monizmit, ishtedukuri e imponuar shoqërore.

këtë përmasë nuk është evituar as arsimi, sepse gjithë jemidëshmitarë autoriteti i mësimdhënësit ka rënë nivelin ulët shoqëror. Duke marrë parasysh se kaluarën arsim janëdrejtuar nxënës dhe student dalluar pluralizëm   me ndonjëpërjashtim të rastit janë orientuar studentët dobët. Po ashtuduhet cekur kësaj dukuri I ka ndihmuar edhe  politizimi ishkollave ka marrë përmasa shqetësuese si me rastin e punësimit mësimdhënësve por edhe zgjedhjen e drejtorave shkollave duke vendosur kuadrat partiake pa marrë parasyshvlerat profesionale dhe autoritetin shoqëror mjedisin përkatës.

Indiferentizmi si shprehi

rrethana tilla shoqërore, me përjashtim rastëve këtëaspekt mësimdhënësit nuk kanë treguar ndonjë disponim apoangazhim konkret por heshtje kanë vazhduar realizojnëprogramet mësimore. Kemi bëjmë pikërisht me programemësimore e tekste shkollore imponuara, ku hartimin e tyrenuk kanë marrë pjesë mësimdhënësit, me vërejtjet dhesygjerimet e tyre, aq tepër kur kemi bëjmë me teksteshkollore përkthyera gjuhën shqipe. këtë aspekt sajë rrethanave shoqërore arsimtarët cilët janë aktiv procesin mësimor ende vazhdon indiferentizmi si shprehi ngakoha e monizmit, përkatësisht i mentaliteti i nënshtruarit.

Pikërisht, nga një situatë e tillë deri më tash nuk kemi pasur rast gjojmë  apo lexojmë ndonjë reagim, këtë drejtim siindividë apo aktivit profesional, për njohtuar opinionin e gjerë e sidomos prindërit e nxënësve cilëve iu mbajnë mësim. Sepse mësimdhënësi bashkëkohor përveç se realizon programinmësimor, ai duhet jetë edhe kërkues, duke mos qenë monoton, duke ofruar  përmbajtje motivuese dhe inspiruese për nxënësit.

këtë aspekt  mësmidhënësi nxënësi duhet zhvillojëqasjen kritike duke nxitur kulturën e debatit për çështjetpërkatëse. Vetëm këtë formë zhvillimit mësimit do trajtoheshin edhe tema tjera kanë bëjnë me çështjen e identitetit kombëtar nxënësve iu është mohuar ngaprogrami mësimor.

Vetëm me një organizim me kuadra dëshmuara, si stafpedagogjik dhe personel arsimor  aktiv procesin mësimor me përgatitje shkollore, jo vetëm si profesion rastit,  por si misionjetësor mund arrihen objektiva pedagogjike mjedisinpërkatës.

Nuk ka dilemë se arsimi mbetën baza e një  shoqërie, ndërsa e kundërta do sjell pasoja, ku veçanti  rrezikohet  identitetikombëtar tek popujt e ndarë mjediset   multinacionale, ku as shqiptarët Mal Zi nuk janë përjashtim.

Mos angazhimi i  partive politike shqiptare

Ne këtë drejtim pluralizëm me drejtë është pritur angazhimkonkret nga partitë politike shqiptarëve cilët kanë qenëpjesë e pushtetit qendror për dy dekada, por fatkeqësisht përveçndonjë deklaratë rastit konkretisht nuk kanë treguarinteresimin e duhur andaj ka munguar rezultati konkret. Konkretisht mendoj se kanë pasur mundësi angazhohen për arritur bashkëpunim me ministritë analoge Shqipëri e Kosovë, lidhje për nënshkrimin përkatësisht memorandumine  marrëveshjes me ministrinë e arsimit Mal Zi, por, kamunguar angazhimi konkret këtë drejtim, nuk mund arsyetohet asgjë.

Nuk ka dilemë një marrëveshje e tillë do kishte qenë favor arsimit gjuhën shqipe dhe mbrojtjës identitetit shqiptarëve këtë mjedis, sipas standardëve ndërkombëtare, për eliminuar pabarazinë arsimore edhe pluralizëm.

Me heshtje nuk ndryshohet gjendja

Nuk ka dilemë se  nëse do vazhdojmë jemi heshtur apostatist  vetëm për qëllime personale gjendja fushën e arsimitnuk do ndryshojë, andaj e vetmja mundësi është  angazhimi  i  kuadrave   dëshmuara nivel  kombëtar, enkas për çështjeprogramore dhe tekste shkollore lëndët e  identitetit kombëtar.

Ndonëse pritshmëritë kanë qenë mëdha për fat keq edhe pas tridhjetë viteve pluralizëm sistemi arsimor nuk ofron  barazi për gjithë qytetarët   arsim-edukim  e identitet kombëtar. Rasti i shqiptarëve Mal Zi paraqet diskriminim praktik, sepse lëndët e identitetit kombëtar siç janë historia e kulturamuzikore, janë me tekste mësimore autorëve sllav dhe përkthyera gjuhën shqipe, dhe sit ë tilla janë pa pranueshme dhe dëmshme për nxënësit shqiptarë. Andaj ështëobligim jo vetëm i mësimdhënësve cilët marrin pjesë aktive procesin mësimor reagojnë dhe angazhohen për ndryshuar gjendjen egzistuese.

Çdo angazhim këtë aspekt duke u bazuar ligje, kushtetutëe standardët ndërkombëtare është obligim moral dhe kombëtar.Vetëm këtë mënyrë mund eliminohet diskriminimi arsimor,duke dëshmuar profesionalizëm dhe guxim, sepse punët tonanuk na i kryejnë tjerët!

(Maj 2021)