Mungon koordinimi ne mes shqiptarëve për ndryshimet e ligjit zgjedhor

Pavarësisht se mendimi dhe vërejtjet e shqiptarëve ne lidhje mbi ndryshimet për ligjin zgjedhor nuk do të merren parasysh sikurse ishte herën e fundit në vitin 2011 kur u mohuan të drejtat e arritura, duhet të ekzistojë një koordinim ne mes subjektëve politike që përfaqësojnë shqiptarët, duke dëshmuar se një çështje e tillë nuk është personale apo partiake  por preokupim i të gjithëve, andaj duhet  të takohën sa më parë, sidomos kur momentalisht kemi pauzë në këtë grup punues, si rezultat i bojkotit nga opozita aktuale(DPS) e cila është e pakënaqur me qeverinë dhe politikën e shumicës së re parlamentare.

Pasi kemi të bëjmë me çështjën  e përfaqësimit dhe te prezantimit të shqiptarëve  duhet  dëshmuar seriozitet në trajtimin e çështjeve identitare sikurse është ligji zgjedhor, sepse çdo ndryshim duhet të jetë në favor të barazisë qytetare e nacionale e të demokracisë parlamentare në këtë mjedis multinacional dhe multikulturor.

Nga Nail Draga

Në lidhje me këtë çështje opinioni i gjerë është informuar me kohë se ekziston gadishmëri në mes shumicës së re parlamentare dhe opozitës për ndryshime ne lidhje me ligjin zgjedhor. Por, tash kemi një dallim sepse janë ndryshuar rolet sepse opozita e tashmë ishte pozitë për tre dekada, ndërsa ish opozita tash është pozitë, do të thot pushtet andaj është rasti që në këtë aspekt të gjindet një kompromis për të gjithë subjektët e jetës parlamentare në Mal të Zi. Çështje të veçantë paraqet përbërja e këtij komisioni dhe sa do të jenë serioz e të gatshëm të ballafaqohen realisht në ndryshimin e ligjit zgjedhor, që thënë të vërtetën ka qenë i miratuar vazhdimisht sipas shijes së shumicës parlamentare. Madje në këtë aspekt ne shqiptarët jemi dëshmiatrë se kur ishin në pyetje interesat politike janë bërë bashkë pozita e opozita(DPS-DF), sikurse rasti i miratimit të ndryshimeve në ligjin zgjedhor në shtator të vitit 2011, duke iu mohuar shqiptarëve të drejtat e arritura. Ishte ky veprim destruktiv dhe kundër barazisë nacionale e qytetare të shqiptarëve.

Grupi punues vetëm me një shqiptar

Sipas dhënave nga Kuvendi i Malit Zi grupi punues për reformën zgjedhore  përbëhet nga 14 anëtarë (7 nga pozita e 7 nga opozita) përbëhet prej përfaqësuesëve partive politike. Nga përbërja e tillë del qartë se shqiptarët përfaqësohen vetëmme një person, deputetin

G.Nimanbegu, jep për kuptuar se çështjës përfaqësimit popujve pakicë nuk iu është kushtuar kujdesi i duhur.

Pikërisht, kemi bëjmë me qasjën unitariste jep për kuptuar se edhe kjo përbërje e ka vështirë distancohet nga e kaluara, sepse përfaqësimi i popujve pakicë(shqiptarët, boshnjakët dhe kroatët) mund bëhët nga përfaqësuesitautentik, si kudo botën demokratike, sepse përfaqësimi dheprezantimi i tyre, nuk mund trajtohet si çështje formale.

kërkim drejtave mohuara

Se Mal Zi kemi bëjmë me një qeverisje pakonsoliduar, dëshmon konstatimi se pjesëtarët e popujvepakicë vazhdimisht janë margjinalizuar kur është vendosur lidhje me ndryshimin e ligjin zgjedhor.

Ndonëse Mal Zi sipas Ligjit pakicave cekët drejtate arritura nuk mund cenohen, këtu ndodhi pikërisht e kundërta, sepse  me rastin e miratimit ndryshimeve ligjitzgjedhor vitin 2011, shqiptarëve iu mohuan drejtat e arritura ku njësinë zgjedhore“ e cila jepte pesë deputet, ainumër u ndryshua duke iu mundësuar fitojnë maksimalisht tredeputet me një formulim veçantë pa njohur deri tash Mal Zi. Ishte pikërisht ky vendimi i shumicës parlamentare i detyroj deputetet shqiptarë(4) lëshojnë seancën e parlamentit mënyrë demonstrative(11 shtator 2011), sepse ishte një votimkundër barazisë qytetare e nacionale shqiptarëve.

Por, shumicës parlamentare as i interesonte një qendrim i tillëi shqiptarëve dhe me shumicë votash(DPS-DF) miratoi ligjin e rizgjedhor, i cili filloi zbatohet zgjedhjet vijueseparlamentare(2012), duke dëshmuar rënien e numrit deputetëve shqiptarë nga katër dy, sipas skenarit pushtetit, ishte dëshmi praktike e diskriminimit përmes ligjit zgjedhor.

Pse u ndryshu ligji zgjedhor?

sajë zgjedhjeve parlamentare mbajtura 29 mars 2009, shqiptarët u moblizuan si rrallë herë dhe arritën një fitorespektakulare, sepse nga 5 deputetë jeptenjësia e veçantëzgjedhore”  e vendvotimeve shqiptare, ata fituan 4 deputetë, ndërsa DPS-i 1 deputet. Ishte ky një sinjal për pushtetin(DPS), se shqipatrët po bëhën me peshë madje me këtë numër mund vendosin ardhmën për formimin e shumicës parlamentare e edhe qeverisë.

Andaj për eliminuar një mundësi faktorizimit shqiptarëve ardhmën ata menduan ndryshojnë ligjin zgjedhor e realizuan me 11 shtator 2011, ishte skenar dhe regji e shumicës parlamentare, e cila kësaj here u mbeshtet edhe ngaopozita proserbe, cilat u bashkuan bashkë kundër shqiptarëve, për interesa politike e strategjike.

Madje, duhet cekur ndonëse ky ligj iu mundëson shqiptarëve përfaqësohen me shumti me tre deputetë autentik, por sajë situates terren del qartë mund fitohen dy deputetndërsa i treti mbetet si mundësi teorike, ku zgjedhjetparlamentare nga viti 2012-2020 e dëshmojnë me miri njëkonstatim tillë.

Mungon koordinimi mes shqiptarëve

Duke marrë parasysh se lidhje me këtë çështje ky gruppunues pavarësisht pengesave ndryshme subjektive përmomentin është pauzë, si rezultat i bojkotit nga opozita(DPS) besoj se do vazhdojë punojë dhe do arrijë një kompromispër marrëveshje dhe votim kuvend, është e udhës keminjë koordinim ne vet subjektëve politike shqiptarëve.

Kujtojmë me ketë rast se Kuvendin e Malit Zi(31.10.2018) me ftesë nënkryetarit atëhershëm parlamentit G.Nimanbeguështë mbajtur takimi i parë i përfaqësuesve partive shqiptare Mal Zi me temë për reformën e ligjit zgjedhor. takim kanë marrë pjesë gjitha subjektet politike përveç PD e LDSH. Pjesëmarrësit nga takimi i tillë kanë vlerësuar se ligji zgjedhorekzistues është diskriminues kur ka bëjë me përfaqësiminautentik te shqiptarëve, sepse nga katër deputet i kishim vitin 2011, me pas përfaqësimi ka rënë dy apo një deputet, është diskriminues për shqiptarët.

Çështja shqiptare, jo si pronë private

Andaj, duke marrë parasysh peshën e një ligji tillë, shqiptarëtduhet jenë unik, duke lënë anash interesat personale, partiake e klaneve ndryshme, sepse drejtat e shqiptarëve nuk janëpronë personale e partiake, sepse çështja shqiptare iu takon gjithëve.

Pikërisht duke marrë parasysh këtë mision është e udhës për njëtakim përbashkët gjitha subjektëve politike përfaqësojnëshqiptarët. Organizimi i një takimi tillë duhet jetë sa ma parë me kuadra dëshmuara me etikë profesionale  duke ofruarpërfundime optimale, janë favor avancimit   ligjitzgjedhor sipas standardëve ndërkombëtare.

Pavarësisht se mendimi dhe vërejtjet e shqiptarëve ne lidhje mbindryshimet për  ligjin zgjedhor nuk do merren parasyshsikurse ishte herën e fundit vitin 2011 kur u mohuan drejtate arritura, duhet ekzistojë një koordinim ne mes subjektëvepolitike përfaqësojnë shqiptarët. Pasi kemi bëjmë me çështjën  e përfaqësimit dhe te prezantimit shqiptarëve duhet dëshmuar seriozitet trajtimin e çështjeve identitare sikurseështë ligji zgjedhor, sepse çdo ndryshim duhet jetë favor barazisë qytetare e nacionale e demokracisë parlamentare.

Përfundimisht duhet kuptuar gjithë se pushtetit i intereson shqiptarët jenë përfaqësuar  sa me pakë deputetë shqiptarëautentik, konkretisht mundësisht vetëm me një deputet, dhe  ai jetë sipas shijes pushtetit apo me kostumin e tyre.

(Qershor 2021)