Mungon komunikimi ne mes popujve pakicë e institucioneve shetërore

mungesë institucionëve veçanta çështja e komunikimit mes popujve pakicë dheinstitucionëve qeveritare mjediset multinacionalesikurse është Mali i Zi, varët sipas vullnetit politik pushtetit, edhe pluralizëm nuk ka treguargadishmëri avancimit barazisë praktike qytetaree nacionale sipas standardëve ndërkombëtare

Nail Draga

Në rrethana reja shoqërore pluralizëm çështje parësoreparaqet përfaqësimi i shqiptarëve përkatësisht prezantimi ikërkesave tyre ligjshme lidhje me avancimin e pozitësdhe statusit   tyre. Kemi bëjmë me çështje komplekse, sepse përfaqësimi nuk është çështje personale apo partiake, duke qenë përgjegjësi para institucionëve qeveritare sepse kemi bëjmë me barazinë qytetare e nacionale një mjedismultinacional e multikulturor siç është Mali i Zi

Ndonëse janë bërë tre dekada pluralizmëm subjektët politike cilat përfaqësojnë shqiptarët deri tash si dhe përfaqësuesite tyre autentik nuk kanë realizuar   asnjë hulumtim lidhje me raportët dhe institucionët qeveritare. dhënat e tilla empirikedo dëshmonin  pabarazinë e shqiptarëve   fusha ndryshme shoqërore si punësim, arsim, kulturë etj.

Prezantimi dhe përfaqësimi

Pikërisht këtë aspekt ketu qendron problemi se kush i përfaqëson shqiptarët institucionet qeveritare dhe sa janë ata gatshëm ballafaqohen me realitetin shoqëror. Përveçpërgatitjes profesionale individët e tillë duhet jenë edhe guximshëm për prezantuar kërkesat janë favor avancimit drejtave shqiptarëve cilat janë mohuar dekada radhë. Një analizë e kësaj natyre do eliminonteparagjykimet ndaj pjesëtarëve popujve pakicë, e veçanti për shqiptarët, cilët nuk janë përfaqësuar mënyrëproporcionale. Duke marrë parasysh nga viti 1998-2020, shqiptarët perms subjektëve tyre politike kanë qenë pjesë e koalicionit qeveritar, analiza e përfaqësuesve përkatës do  eliminonte dilemat ekzistuese. Sepse jo rrallë herë me tepërkanë përfituar individët e jo  elektorati i tyre votues.

këtë rast cekim se nga viti 1998, kuadër Qeverisë Malit Zi u formu Ministria e popujve pakicë, e cila pothuajvazhdimisht është udhëhequr nga shqiptarët. Ndërsa çështjetjetër paraqet angazhimi I tyre favor avancimit barazisënacionale shqiptarëve, meriton trajtim veçantë.

Ndërsa me rastin e rotacionit pushtetit(30.8.2020) Qeveria e re eliminoj këtë ministri duke ia bashkangjitur asaj Drejtësisë, pa dhënë arsyetim një veprimi tillë. Ne mendojmë se popujtpakicë duhet jenë pjesë e pushtetit ekzekutiv, pa marrëparasysh se kush do ta formojë shumicën parlamentare.

qeverinë e re kabinetin e Kryeministrit Malit Zi, jemi informuar lidhje me këtë çështje është i angazhuar njëperson cilësinë e këshilltarit pakicave ndërsa cili do jetëroli përmbajtësor  mbetet shihet.

Pa përfaqësues autentik Këshilla ndryshme

Duke marrë parasysh qeverisjen e mëparshme kanë qenë pranishme dobësi kadrovike e funksionale, nga qeverisja e re nuk jemi duke parë ndonjë angazhim konkret  për ndryshimecilësore e përmbajtësore. Një veprim I tillë është kundërshtimligjor e kushtetues kur kemi bëjmë me përfaqësimin autentik pjesëtarëve popujve pakicë.

Nuk mund arsyetohet me asnjë argument mos pjesëmarrja e përfaqësuesve autentik shqiptarëve   Këshillin e Arsimit, Këshillin e Kulturës, Entin e Tekstëve dhe Mjetëve Mësimoreetj. Duke marrë parasysh se subjektët e tilla miratojnë  Vendime përfaqësojnë edhe drejtat e popujve pakicë, mospjesëmarrja e përfaqësuesëve tyre autentik, dëshmon mosbashkëpunimin institucional dhe imponim çështjeveprogramore, nuk janë favor popujve pakicë. Veprimet e tilla imponuara janë kundër barazisë qytetare e nacionalesepse popujt pakicë nuk mund përfaqësohen nga tjerët porvetëm nga përfaqësuesit e tyre autentik.

Pa ankesa Avokati i Popullit(!)

Çështjet nacionale një mjedis multinacional janë ndieshmedhe mbetën hapura, sidomos ato mjedise ku ende mungondemokracia funksionale, si rezultat i mentalitetit unitarist itrashëguar nga koha e monizmit. Edhe pse janë bërë tre dekada pluralizëm, çështja e barazisë nacionale e qytetare mbetët e hapur sidomos kur janë pyetje shqiptarët.

Nga një informatë disponoj nga Avokati ipopullit(Ombudsmani) te ata deri tash nuk është paraqiturasnjë kërkesë për kontestuar raportet aktuale institucioneve pushtetit ndaj shqiptarëve. Një e dhënë e tillë ështëshqetësuese dhe zhgënjyese sidomos për ata na përfaqësojnëdhe prezantoj institucionet përkatëse. Këtu kritika shkon rend parë ndaj partive politike përfaqësojnë shqiptarët, cilat është dashur jenë ma aktive, duke ofruar argumente pabarazisë praktike janë duke e përjetuar shqiptarët.

Mungon partneriteti me pushtetin

sajë mungesës raportëve bashkëpunuese mespushetit dhe popujve pakicë duke mohuar  partneritetin dëshmonqasjen e pushtetit edhe tash pluralizëm sikurse monizëm.

Vetëm trajtimi i popujve pakicë si partner qeverisje, do eliminoheshin defektet ekzistuese dhe do ishte favor avancimit çështjeve kontestuara   do jenë favor barazisë nacionale e qytetare këtë mjedis. N qasje e tillëserioze do ishte dëshmi e fillimit respektimit ndërsjellë favor te gjithëve këtë mjedis multinacional.

Sepse, çdo kërkesë e shqiptarëve cilat nuk cenojnë tjerët  do pranohej nga çdo pushtet demokratik dhe do ishte favor avancimit barazisë nacionale sipas standardëvendërkombëtare. Ndërsa e kundërta ndodhë me pushtetetautokratike, vuajnë nga paragjykimet me konceptet unitare qeverisjës.

Bashkëpunimi pa paragjykime

Nga ana e subjektëve politike shqiptarëve deri me tash nukkemi pasur rast dëgjojmë se është realizuar ndonjë hulumtim iopinionit lidhje me këto çështje është dëshmi e mosinteresimit bashkëpunimit me institucionet qeveritare cilat e kanë obligim trajtojnë çështjet lidhje mbi barazinënacionale fushat përkatëse.

Andaj mbetet çështje e hapur çbllokimi i këtij komunikimi mes popujve pakicë, përkatësisht përfaqësuesëve te tyre dheinstitucioneve qeveritare. Çdo tentim për margjinalizuar këtëçështje dëshmon se mungon vullneti politik i pushtetit, përndryshime pozitive favor drejtave nacionale sipasstandardëve ndërkombëtare.

(Dhjetor 2021)d