Kumtesë për opinion – OJQ Lëvizja për Komunë të Malësisë

OJQ “Lëvizja për Komunë të Malësisë” tërheq vërejten, për pasojat juridike, të gjithë të interesuarve potencial për blerjen e “Plantacioneve”, se, pjesa dërmusese e tyre shtrihet në territorin e Malsisë. Disponim valid me pronat e Malsisë nuk mund të bëhet pa pronarin e vërtet të tyre, që është Komuna e Malësisë, kërkesa për të cilen Qeverisë së Mali të Zi i është dorëzuar 16 gusht 2002, e cila duhet të formohet në zbatim të Konventës Europiane për Vetqeverisje Lokale, aprovuar në korrik të këtij viti, Konstitucionit të Malit të Zi dhe Ligjit për Veteqeverisje Lokale. Integrim të mirëfillet europian nuk ka pa decentralizim të pushtetit, as pa mbrojtje të pronës dhe indentitetit.

Në bazë të ligjeve revolucionare të asaj kohë, Komuna e Titogradit, me vedim të kuvendit komunal nr. 03-6437 të datës 13.03.1968, tokën e përmendur që i takon Malësisë, ia ka dhënë në përdorim të përhershem ndërmarrjes “Agrokombinati 13 korriku”, edhe pse ajo formalisht i takonte e “Kooperativës bujqësore Tuz”, në shkelje edhe të ligjeve të asaj kohë.
Të drejtën e pronës në territorin e Komunës së Malësisë, Bashkësisë së Malësisë dhe qytetarve të saj, ua garantojnë dokumentat relevante ndërkombëtare, europiane dhe universale, të cilat mbrojnë të drejtat e popujve autokton, të drejtën në pronë të përbashkët dhe të drejtën në vetqeverisje lokale.

OJQ “Lëvizja për komunë të Malësisë”, në bashkëpunim me subjektet e interesuara, do të veprojë në mbrojtje të të drejtave të qytetarëve të Malësisë në bazë të standardeve juridike ndërkombëtare dhe europiane.

Tuz, 03/10/08

Për Lëvizjen
Zëdhënësi,
Pjetër Lucaj

KOMENTOJE