Afati i dytë (II-të) për aplikim pranë Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”

universiteti i prishtines hasan prishtinaUniversiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina“, ka shpallur konkursin plotësues – afatin e dytë (II-të) të aplikimit, për pranimin e studentëve në studimet themelore – bachelor, për vitin akademik2016/2017.

Për të gjithë të interesuarit, paraqitja e dokumentacionit fillon nga data 05.09. deri më datën15.09.2016, ndërsa provimi pranues do mbahet më 16, 17 dhe 20.09.2016 pranë fakultetit përkatës sipas orarit të caktuar.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim është:
– Certifikata e lindjes (origjinale)
– Dëftesat e katër viteve të shkollës së mesme (origjinale ose të noterizuara)
– Diploma e kryerjes së shkollës së mesme (origjinale ose e noterizuar)
– Kopja e letërnjoftimit
– Fletëparaqitja  ( e cila shkarkohet gjatë aplikimit online në:  http://apliko.uni-pr.edu )
– Pagesa prej 2.5 Euro (forma e pagesës shkarkohet nga ueb-faqja e Universitetit të Prishtinës, ndërsa pagesa bëhet në bankë)
– Vendimi mbi njohjen e shkollimit jashtë vendit

Për informacione më të hollësishme në lidhje me mënyrën e aplikimit, orarin e provimit pranues, dokumentacionin që duhet dorëzuar dhe për kuotat e parapara për kandidatët nga Mali i Zi, mund të informoheni  këtu.