ASH DHE LDSH, zyrtarizojnë koalicionin parazgjedhor

Sot në Kuvendin e Komunës së Tuzit, Alternativa Shqiptare dhe Lidhja Demokratike Shqiptare, nënshkruan koalicion parazgjedhor.

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI MIDIS

Alternativës Shqiptare dhe Lidhjes Demokratike Shqiptare

Të bindur që spektri politik shqiptar në Mal të Zi ka nevoj për një bashkëpunim dhe bashkëveprim sa më të shpejt, me qëllim të një prezantimi sa më të denjë të interesave kombëtare në skenën politike të Malit të Zi;

Duke u nisur nga situata politike, aspak e favorshme, dhe nga marrëdhëniet e ftohta në mes partive politike shqiptare në Mal tëZi, bashkëpunimi i subjekteve nacionale dhe ndryshimi i qasjes së politikës nga ana eshqiptarëve në Mal të Ziparaqitet si i domosdoshëm;
Mbas përpjekjeve të shumta për të arritur deri te kjo, ku jo të gjithë kemi qenë gjithmonë në të njëjtin mendim për shumë çështje, sot më shumë se kurrë na duhet të gjejmë një mes të artë, që do te lartësonte dhe kthente besimin e qytetarëve te partitë politike shqiptarebesojmë se

Koalicioni mes këtyre dy partive, me emër të propozuar-Forumi Shqiptar, do të unifikojë veprimtarinë politike shqiptare, së pari në Tuz, e pastaj edhe në nivel të shtetit të Malit të Zi, ku subjektet përbërëseruajnë subjektivitetin e vet politik dhe strukturor, kurse FSH përcakton politikat dhe programin për rimëkëmbjën politike dhe ekonomike të shqiptarëve në Mal të Zi, me një strategji të qartë afatgjate. Programi do të prezantohet në nivelin lokal dhe atë shtetëror. 

FSHmbetet i hapur edhe për parti e subjekte të tjera, por në bazë të interesit të paraqitufillimisht u dakorduan që në këtë bashkëveprim të hyjnë Alternativa Shqiptaredhe Lidhja Demokratike Shqiptare.

Me formimin e FSH-së, kryesuesit dhe e gjithë struktura organizative do të bëjë përpjekjet maksimale për të afruar edhe subjektet tjera shqiptare në përbërjën e këtij Forumi.

Me këtë formë fillestare, FSH do të jetë faktor politik i përfaqësuar me 17 këshilltarë në Komunat ku jetojnë shqiptarët në Mal të Zisi dhe me funskionarë komunal dhe shtetëror.

Programi politik i FSH do të jetë unifikim i programeve të partive nacionale, pjesë e këtij Forumit, më një strategji afatgjate dhe objektiva të mirëpërcaktuara, që kanë qëllim zvogëlimin e numrit të subjekteve shqiptare në Mal të Zi.

Me këtë Memorandum përcaktohet edhe struktura oragnizativeFSH-së.

Strukturae  Forumit Shqiptar (ASH-LDSH)

Kryesia

➢ Kryesia e FSH do të përbëhet nga përfaqësuesitpolitik që ASH dhe LDSH do ti delgojnë në Kryesi.
➢ Në bazë të mbështetjes dhe shtrirjes së subjekteve që formojnë FSH, propozohet që nëKryesi ASH të participojë me60%, kurse LDSH 40%.

Kryesia propozohet në këtë:

Kryetarin dhe 
Sekretarin

Vendimet e  Kryesisë merren me konsensus

Kryetari i FSH ka mandat njëvjeçar, dhe ushtrohet me rotacion. Mandati i parë nga nënshkrimi i Marrëvesjes dhe gjatë  vitit 2019 i takon ASH, për vitin 2020 LDSH, dhe pastaj vitete tjera me rotacion.