Diskursi demografik, plakja e popullsisë me pasoja jo vetem demografike

Në sajë të raportit të publikuar kohë më parë nga FMN-ja,procesi i emigracionit po shfaqet me pasoja të mëdha më ç rast Shqipëria po plakët me një dinamikë të përshpejtuar me pasoja për të tashmën dhe të ardhmën e këtij vendi

Nga Dr Nail  Draga

Duke marrë parasysh së po bëhën tre dekada kur shqiptarët filluan të emigrojnë në botën e jashtme, në sajë të të dhënave të publikuara nga studiues dhe subjekte të ndryshme, del së ky proces i përshpejtuar me vete sjellë edhe pasoja të cilat kanë filluar të paraqiten të popullsia e Shqipërisë. Kemi të bëjmë me një çështje shumëplanëshe e cila ka marrë përmasa shqetësuese, që na prezantohen  së fundit përmes Fondit Monetar Ndërkombëtar(FMN).

Së dukuria e emigrimit ka ndikuar në rritjen e moshës mesatare të popullsisë në Shqipëri dëshmojnë të dhënat së në vitin 1989 mosha mesatare ishte 23 vjeç, ndërsa  tredhjetë vite më vonë kjo shifër  është shtuar  me 12 vite duke arritur mesataren  me 35.4 vjeç. Në pesë vitet e fundit popullatës  65-69 vjeç, i janë shtuar 27.648 vetë ndërsa popullata e të rinjve 15-19 vjeç është zvogëluar  me 49.362 vetë. Në këtë periudhë kohore  numri i njerëzve në moshë mbi 65 vjeç në Shqipëri është rritur me mbi 12%, që kemi të bëjmë me dukurinë e moshënimit demografik, që do të ketë pasoja të mëdha në të ardhmën.  

Sipas FMN-së forca e punës në vend   parashikohet të tkurret gjatë tre dekadave të ardhshme dhe të shtohet numri i pensionistëve. Një dukuri e tillë prezantohet përmes dy treguesve demografik: rënies së lindshmërisë  dhe emigracionit të popullsisë, përkatësisht emigrimi i trurit  në botën e jashtme. Andaj mbetet që institucionet përkatëse të Qeverisë së Shqipërisë, çështjet e tilla ti trajtojnë profesionalisht, duke ofruar  projekte dhe investime përkatëse duke  stimuluar lindshmërinë dhe ofruar kushte optimale sociale për popullsinë e re në vendin e tyre.

Shpopullimi i fshatrave proces pasojashumëdimensionale

Dukuria e shpopullimit është kategori demografike e cila aspektin gjeografik është e njohur   sajë lëvizjevemigruese popullsisë. Shpopullimi i popullsisë vendbanimet e zonat përkatëse dallohet nga një vend tjetrin, sepse këtë aspekt kanë ndikuar faktorë dherrethana ndryshme shoqërore dhe politike. Kështu këtë aspekt deri vitin 1990, Shqipëri ekzistontelëvizje e kontrolluar e popullsisë nga zonat rurale ate urbane, e cila ishte minimale, sepse e tillë ishte politika e kohës diktaturës. Një kufizim i tillë me rastin e rënies sistemit socialist, ishte shkas rrethana reja shoqërinë pluraliste filloj migrimi i popullsisë nga zonatrurale ato pranë urbane e urbane, e sidomos botëne jashtme. Nga një dukuri e tillë Shqipëria u kampionpothuaj tërë vendet e ish kampit socialist, sepse sipas dhënave aproksimative nga viti 1991, nga Shqipëriajanë larguar rreth 1.5 milion qytetarë saj, nga del botën e jashtmë është 1/3 e popullsisë Shqipërisë.

Nga ana tjetër migrimi nga zonat rurale pjesen veriore,lindore e jugore ka ndikuar shumë fshatra mbesin numër simbolik banorëve apo fare pa banorë.

Një dukuri e tillë aspektin demografik e ate sociologjikvlerësohet si trend bashkëkohor, sepse ajo është identikeedhe vendet tjera ish kampit socialist si Bullgaria, Rumania, Serbia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut etj., kufshatra tëra janë pa banorë, duke paraqitur njëshpopullim panjohur   kohën re, me pasoja mëdha për tashmën dhe ardhmën e vendevepërkatëse.

këtë aspekt nuk mungojnë dhënat e mediave ndryshme, duke paraqitur informacione shqetësuese, ngavet fakti se ka munguar përkujdesi shtetëror për tiusiguruar kushte elementare popullsisë vendbanimeverurale, cilët i ngjanë kohës monizmit, por vetëm me një dallim se atë kohë ka munguar prezantimi I gjendjes reale vendbanimeve tilla. dhënat se zonat rurale ende mungon rruga, uji i pijshëm etj., janëdëshmi nuk mund pranohen kohën e internetit, andaj duhen ndryshime   investimet infastrukturore dheato sociale, sepse ata janë baza e qendrimit popullsisë zonat e tilla, kundërtën do ta kemi fshatin zonat pranë urbane apo qendrat e tyre

Nevojitet strategjia e zhvillimit kombëtar

Vetëm me  strategji te zhvillimit ekonomik për investime kapitale, mund të ndalohet një trend i tillë, i cili është me efekte negative për të tashmën dhe të ardhmën.Në fshatrat me dukuri të shpopullimit, banorët ekzistues janë të moshuarit, sepse të rinjët ose janë vendosur në qytete apo në botën e jashtme. këtë aspekt nuk ekzistojnë dhëna sakta publikuara, por sajë informacioneve disponojmë, fshatra tillë ka me dhjetëra, numër ky i cili është duke u rritur vazhdimisht, sidomos zonat malore.

Shqipëria i ka gjitha parakushtet gjeografike e hapësinore për një zhvillim optimal, por duhet qasjeserioze dhe profesionale për trajtimin e çështjeve tilla, favor investimeve kapitale për zhvillim përgjithshëm, sikurse veprohet kudo vendet me pushtet qendrueshëm e demokraci konsoliduar.

Korrik 2019