Përdorimi i gjuhës shqipe në komunën e Ulqinit

Hulumtimet dhe monitorimet e bëra në administratën publike në Komunën e Ulqinit tregojnë për mangësi të theksuara në përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe.

Në një komunë me shumicë shqiptare, hulumtimet nxjerrin në pah mosrespektimin e parimit kushtetues dhe ligjor, siç është e drejta e përdorimit të gjuhës shqipe.

Lexo publikimin “GJUHA E ADMINISTRATËS SIME”

https://www.ngo-horizonti.org/wp-content/uploads/2019/11/GJUHA-E-ADMINISTRAT%C3%8BS-SIME.pdf

GJUHA E ADMINISTRATËS SIME – Raport monitorimi

Në këtë publikim mund të gjeni të dhënat e hulumtimit për nivelin e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në Administratën e Komunës së Ulqinit.
Kjo analizë është realizuar përmes një monitorimi të detajuar të punës së organeve të vetëqeverisjes vendore, duke përdorur metoda të përshtatshme të hulumtimit, siç janë: monitorimi i publikimit të informatave në mënyrë proaktive në gjuhën shqipe në faqen e internetit të Komunës së Ulqinit; metoda e “vizitorit sekret”, pastaj dërgimi i kërkesave për qasje të lirë në informata, si dhe intervistat e strukturuara me zyrtarët vendorë, të cilët kontribuan ndjeshëm në vëtetësinë e vetë analizës.

Ky publikim është pjesë e projektit “Gjuha ime – Gjuhë e barabartë“, të cilin e realizoi OJQ “Horizonti i Ri” në partneritet me OJQ “Ul info”, me mbështetjen financiare të Ministrisë së të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave, në fushën e zhvillimit dhe avancimit të të drejtave të popujve pakicë dhe komuniteteve të tjera minoritare.
Lexo publikimin “GJUHA E ADMINISTRATËS SIME”

https://www.ngo-horizonti.org/wp-content/uploads/2019/11/GJUHA-E-ADMINISTRAT%C3%8BS-SIME.pdf