Miratohet Buxheti i Komunës së Tuzit, për vitin 2020

Kuvendi i Komunes së Tuzit, në seancën e sotme miratoi buxhetin e komunës për vitin 2020, në vlerë prej 4.483.230,00 €.
Buxheti i Komunës së Tuzit për vitin 2020, është përcaktuar në shumën totale prej 4.483.230,00 €,
të sistematizuara per mjetet për shpënzimet rrjellëse në shumën prej 1.530.886,00 €; Transfertat 589.000.00; Pagesat e detyrimeve 12.000.00; Rezervat 85.000.00 dhe mjetet për shpënzimet kapitale në shumën prej 2.266.344,00 €.
Në shpenzimet kapitale përfshihen:

Rikonstruksioni dhe sanimi i infrastrukturës rrugore të Komunës së Tuzit; Rikonstruksioni dhe sanimi i infrastrukturës i drejtimit rrugorë Delaj – Poprat, me gatësi 5km; Rikonstruksioni dhe sanimi i infrastrukturës i drejtimit rrugorë drejtë Kojës, me gjatësi 2,4 km; Rikonstruksioni i rrugës në Dinoshë nga shitorja deri te Xhamija drejtë projektit kryesor, me gjatësi 600m; Rishtrimi i drejtimit rrugorë Vuksanlekaj – Sukruq, me gjatësi 4km; Rishtrimi i drejtimit rrugorë Vuksanlekaj – Narhelm, me gjatësi 4km; Rikonstruksioni dhe sanimi i infrastrukturës i drejtimit rrugorë Rrogathë – Cem, me gjatësi 150 m; Rikonstruksioni i drejtimit rrugorë Rrogath – Milesh i epërm, me gjatësi 535 m;  Rikonstruktimi dhe sanimi i rrugës Cem në Tahiraj – Dinoshë, me gjatësi 250m; Ndërtimi i trotuarit në Dinoshë pranë Cemit në vendbanimin Cakaj, me gjatësi 235 m; Rikonstrukioni i rrethrrotullimit pranë Kishës katolike në Tuz; Rikonstrukcioni dhe sanimi i rrugës lokale pranë varrezave në Dinoshë;  Rikonstruksioni i rrugës drejtë shkollës në Kshevë; Rregullimi i infrastrukturës lokale në Grudë (Pikalë, Lofkë, Priftën dhe Selisht); Ndërtimi i parkingut pranë QKI dhe Shtëpisë së shëndetit; Hartimi i dokumentacionit teknikë dhe revizioni; Projketi i ndërtimit të rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve me impiantin për pastirimin e ujërave të mbetura; Hartimi i projektit kryesorë për Urën e Zharnicës; Revizioni i projektit kryesor të Urës së Zharnicës; Hartimi i projektit kryesor për parkingun pranë QKI dhe Shtëpisë së shëndetit; Revizioni i projektit kryesor të parkingut pranë QKI dhe Shtëpisë së shëndetit;  Hartimi i projektit kryesor të rrugës Vllanë – Vuksanlekaj, me gjatësi 3 km;  Revizioni i projektit kryesor të rrugës Vllanë – Vuksanlekaj, me gjatësi 3 km; Hartimi i projektit kryesor të rrugës lokale Tuz – Milesh-Dinoshë, me gjatësi 5 km; Revizioni i projektit kryesor të rrugës lokale Tuz – Milesh-Dinoshë, me gjatësi 5 km; Hartimi i projektit kryesor të rrugës në Rakiq – Gollubovcë, me gjatësi 2.5 km; Revizioni i projektit kryesor të rrugës në Rakiq – Gollubovcë, me gjatësi 2.5 km; Hartimi i projektit kryesor të aksit rrugorë tek stadioni i KF Deçiq, me gjatësi 1 km; Revizioni  i projektit kryesor të aksit rrugorë tek stadioni i KF Deçiq, me gjatësi 1 km; Hartimi i projektit kryesor të objektit të BL Dheu i Zi;  Revizioni i projektit kryesor të objektit të BL Dheu i Zi; Hartimi i revizionit të projektit ideor për lokacioni ”Keqevë”; Ndërtimi dhe rikonstruksioni i instalimeve hidroteknike. Rikonstrukcioni i ujësjellsave në rural;  Paisje komunale e truallit ndërtimorë; Ndërtimi dhe rikonstruktimi i objekteve;  Ndërtimi i objekteve në BL Dheu i Zi.  Rikonstrukcioni i tribinës së stadiumit të KF Deçiq; si dhe mirëmbatja investuese e rrugëve lokale.

Malesia.Org