Shqyrtim publik mbi qasjën e përpunimit të Planit lokal të mbrojtjës së mjedisit të Komunës së Tuzit 2020-2024

Sekretariati për bujqësi dhe zhvillim rural, organizon shqyrtim publik lidhur me:

🔹Propozim Vendimi mbi qasjën e përpunimit të Planit lokal të mbrojtjës së mjedisit të Komunës së Tuzit 2020-2024;

🔹Propozim Vendimi për administrimin e Monumentiti të natyrës “Kanjoni i Cemit” për vitin 2020-2025

⏱Shqyrtimi publik qëndror do të mbahet në ndërtesën e Kuvendit të Komunës së Tuzit, më 27 shkurt 2020 me fillim në orën 10:00.

📩Vërejtjet, propozimet dhe sygjerimet, dorëzohen në formë të shkruar në adresën: agro@tuzi.org.me, deri në skadimin e afatit për shqyrtim publik.

Sekretariati për bujqësi dhe zhvillim rural