Konkurs për regjistrimin e nxënësve në shkollën e mesme për vitin 2022/2023

Në bazë të nenit 12, paragrafit 2 të Ligjit për arsimin profesional (“Fleta zyrtare e Republikës së Malit të Zi”, nr. 64/02 dhe 49/07 dhe “Fleta zyrtare e Malit të Zi”, nr. 45/10, 39/13. , 47/17 dhe / 21 ) dhe në bazë të nenit 15 të Ligjit për Gjimnazin (“Fleta Zyrtare e Republikës së Malit të Zi”, nr. 64/02 dhe 49/07 dhe “Fleta Zyrtare e Malit të Zi”, Nr. 45/10, 39/13, 47/17 dhe / 21), Ministria e Arsimit njofton:

KONKURS
PËR REGJISTRIMIN E NXËNËSVE NË VITIN E PARË TË SHKOLLAVE TË MESËM NË MALI ZI PËR VITIN SHKOLLOR 2022/2023.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Në konkursin për regjistrim në klasën e parë të shkollës së mesme aplikojnë kandidatët që kanë kryer shkollën fillore dhe të cilët nuk janë më të vjetër se 17 vjeç në momentin e aplikimit.
Aplikimi për Konkurs dorëzohet në datat 27, 28 dhe 29 qershor 2022 (nga ora 0 deri në 24) dhe më 30 qershor 2022 (deri në orën 15).
Aplikimi për konkurs dorëzohet në mënyrë elektronike në adresën www.upisi.edu.me. Një student që përdor aplikacionin e regjistrimit për herë të parë duhet të regjistrohet paraprakisht.

Komisioni, gjatë afatit për paraqitjen e aplikimeve për regjistrim në shkollë, është i obliguar që çdo ditë deri në orën 16, deri në orën 15, të publikojë listën e përditësuar të renditjes së kandidatëve të regjistruar, për t’i informuar ata për vendin në ranglist. Lista e renditjes publikohet në tabelën e shpalljeve të shkollës dhe përmban për çdo kandidat: emrin, emrin e prindit ose kujdestarit, mbiemrin, numrin e pikëve të arritura individualisht sipas kritereve të vlerësuara për regjistrim dhe numrin total të pikëve të arritura.